Flemming Gertz

Ejerskab og involvering i vandplanlægning

Større ejerskab og involvering af interessenter i vandplanlægningen er afgørende for, at det lykkes, at nå i mål med de mange frivillige kvælstofvirkemidler, som skal implementeres i de kommende år. Ved hjælp af en adaptiv vandforvaltningsmodel ser vi på, hvordan forskellige interessenter forholder sig til at blive involveret i forskellige faser af udviklingen af vandplaner. […]

Ejerskab og involvering i vandplanlægning Read More »

Simpel målemetode til screening af nitrat i drænvand

Med den netop vedtagne aftale om målrettet kvælstofregulering skal virkemiddelsindsatsen målrettes arealer, hvor der kan opnås den største effekt på vandmiljøet. En ny simpel målemetode til screening af nitrat i drænvand kan bidrage til, at forbedre grundlaget for den målrettede indsats, og sikre den mest omkostningseffektive implementering af virkemidler. Forfattere: Charlotte Kjærgaard, Bo V. Iversen,

Simpel målemetode til screening af nitrat i drænvand Read More »

Forvaltningskoncept tilpasset målrettet regulering

Der er i Danmark sket en halvering i udledningen af kvælstof til vore kystvande ved brug af generelle regler. En fremtidig målrettet regulering med lokalt tilpassede løsninger fordrer tilpasning og nytænkning af forvaltningen. Det anbefales at oprette nye lokale strukturer i form af implementeringsudvalg, der kan indgå i den samlede forvaltningsstrategi for en mere målrettet

Forvaltningskoncept tilpasset målrettet regulering Read More »

Miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord

Siden Amterne blev nedlagt for lidt mere end 10 år siden, har offentligheden haft svære forudsætninger for at medvirke i en kvalificeret debat om fjordenes tilstand. Den specifikke viden og systemforståelse for hver enkelt fjord er helt nødvendig for at kunne lave omkostningseffektive miljøindsatser. En gennemgang af miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord demonstrerer netop det. Forfattere:

Miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord Read More »

Oplandskonsulenter – et nyt vandforvaltningskoncept

I 2017 så et nyt vandforvaltningskoncept dagens lys. Med indførelse af oplandskonsulenter, er der lagt an til en vandforvaltningsmæssig nytænkning, som støtter op om strategien om en mere målrettet miljøindsats. Oplandskonsulenterne skal frem mod 2020 støtte op om den kollektive indsats med fokus på især minivådområder, men også indsatsen med etablering af vådområder og skovrejsning.

Oplandskonsulenter – et nyt vandforvaltningskoncept Read More »

Hvordan virker Intelligente BufferZoner?

Landbrugspakken fra 2016 indeholder planer om en målrettet regulering af landbrugets kvælstofemissioner. Derfor er det vigtigt at få udviklet og testet nye virkemidler som kan medvirke til at reducere kvælstofudvaskning og -tab til overfladevand. Som noget nyt har vi testet effekterne af en Intelligent BufferZone (IBZ), der typisk placeres indenfor en 10 m randzone langs

Hvordan virker Intelligente BufferZoner? Read More »