Nr. 3

Danske søtyper

Søer kan være meget forskellige – ikke mindst på grund af menneskelige påvirkninger, som i form af øget næringsstoftilførsel i forskellig grad ofte har ført til uklare søer og forringet økologisk tilstand. Men der er også naturgivne forhold, som gør, at søer er forskellige. Spørgsmålet er, hvordan man bedst beskriver og kategoriserer disse forskelle i

Danske søtyper Read More »

Miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord

Siden Amterne blev nedlagt for lidt mere end 10 år siden, har offentligheden haft svære forudsætninger for at medvirke i en kvalificeret debat om fjordenes tilstand. Den specifikke viden og systemforståelse for hver enkelt fjord er helt nødvendig for at kunne lave omkostningseffektive miljøindsatser. En gennemgang af miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord demonstrerer netop det. Forfattere:

Miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord Read More »

Kalkudfældning, fotosyntese og fosforbinding hos kransnålalger i småsø

Indholdet af kalcium og bikarbonat falder i mange søer om sommeren pga. kalkudfældning. Fotosyntesen øger pH i søvandet, så bikarbonat omdannes til karbonationer, der udfældes som kalciumkarbonat, kalk. Men mange planter og alger på sten fælder også kalken direkte på deres overflader som led i CO2 -forsyningen til fotosyntesen. Kransnålalger er mestre i kalkudfældning og

Kalkudfældning, fotosyntese og fosforbinding hos kransnålalger i småsø Read More »

Nyt værktøj styrker naturgenopretning

Erfaringerne fra Atkins vandløbsteams mangeårige arbejde med naturgenopretning viser; at beslutninger, som foretages i de tidlige faser af et projekt, har stor betydning for projektets samlede kvalitet. Ide seneste år, er det webbaserede værktøj SCALGO Live derfor blevet en vigtig del af Atkins indledende arbejde, da det netop bidrager til at styrke beslutningsprocessen i de

Nyt værktøj styrker naturgenopretning Read More »

Usikkerhed i kvælstofretention udnyttes

Målrettede tiltag til reduktion i N-udledning baseres på kort over grundvands N-retention, som er behæftet med usikkerhed. Viden om størrelsen af usikkerheden og den rumlige variation i usikkerheden kan udnyttes til at forbedre målretningen. Der kan opnås en større effektivitet i målretningen, hvis viden om usikkerheden udnyttes til at identificere områder med stor sikkerhed for

Usikkerhed i kvælstofretention udnyttes Read More »

Minivådområder reducerer fosfortab fra drænede marker

Resultater fra danske minivådområder viser, at minivådområder kan reducere fosfortab fra drænede arealer. Det kan umiddelbart synes at være et paradoks, at minivådområder kan reducere fosfortab, når det er velkendt at jernbundet-P ikke er stabilt i vådområder. Et nyligt afsluttet PhD-projektet giver svar på hvordan, hvorfor og hvor godt fosfor tilbageholdes i minivådområder. Forfattere: Lipe

Minivådområder reducerer fosfortab fra drænede marker Read More »

N og P udveksling ved Gyldensteen Kystlagune

Når havspejlet i fremtiden stiger, er oversvømmelse af marginaliseret landbrugsjord (managed realignment) et muligt virkemiddel til at beskytte vore kyster. Storskala-forsøget ved Gyldensteen Strand har skabt et nyt og kystbeskyttende naturområde med stor rekreativ værdi. Årtiers ophobede næringspuljer i agerjorden frigives dog ved oversvømmelsen og kan påvirke havmiljøet i uheldig retning. Forfattere: Erik Kristensen, Thomas

N og P udveksling ved Gyldensteen Kystlagune Read More »