Fagtidskriftet Vand og Jord

tTEM i jord- og grundvandsforurening

Geofysik finder normalt kun begrænset anvendelse i arbejdet med jord- og grundvandsforurening, men med udviklingen af tTEM er geofysikken for alvor kommet ind i varmen. Dette skyldes, at geologiske strukturer, der er styrende for grundvandets lokale strømning, nu bedre kan kortlægges. tTEM giver et vigtigt input til arbejdet, der kan spares ressourcer og opnås bedre

tTEM i jord- og grundvandsforurening Read More »

Økonomisk gevinst ved detaljeret retentionskortlægning

Med det detaljerede retentionskort er det muligt at placere virkemidlerne hvor effekten er størst og hvor omkostningerne er lavest. Konkret angives her hvordan placeringen af efterafgrøder og udtagning kan målrettes i to oplande ved Skive. Den økonomiske gevinst ved mere detaljeret kortlægning er opgjort til 100-200 kr. pr. ha, mens omkostningen ved kortlægningen er ca.

Økonomisk gevinst ved detaljeret retentionskortlægning Read More »

MapField projektet

Nye operationelle teknologier og koncept til brug i en målrettet kvælstofregulering er nu udviklet i Innovationsfondsprojektet MapField. Lokale geofysiske og geokemiske data om undergrundens beskaffenhed giver mulighed for en mere præcis beregning af den lokale kvælstofretention i grundvandet. Denne detaljerede viden kan danne grundlag for en ny målrettet kvælstofregulering af landbruget. Forfattere: Birgitte Hansen &

MapField projektet Read More »

Interessenters syn på værdien af retentions-kortlægning

Udviklingen af et retentionskort var oprindeligt et forskningsprojekt for at tilbyde landmænd et prioriteringsværktøj i kvælstofindsatsen. Fra starten var det ikke synligt hvilken økonomisk gevinst dette ville give, men over tid er landmænd blevet vant til målrettet regulering, og vil gerne bruge nye retentionskort. Større politisk fokus på målrettetregulering har øget interessen hos myndighederne. Forfattere:

Interessenters syn på værdien af retentions-kortlægning Read More »

Et grundvandsretentionskort pålokal skala

En del af den nitrat, der strømmer med vandet ud af rodzonen på dyrkede marker og naturarealer bliver omsat og fjernet i grundvandets reducerende zoner, inden grundvandet når frem til vandløbskanten. Forskningsprojektet MapField har udviklet og afprøvet et koncept til at estimere størrelsen af nitratreduktionen i grundvandet og der er etableret kort over den lokale

Et grundvandsretentionskort pålokal skala Read More »

Geostatistisk model af geologi og redox

Geostatistisk modellering inddrager relevant viden og data i en samlet model, der er anvendt ved udarbejdelsen af detaljerede retentionskort for nitrat. Ved at indbygge variationen på inputdata kan usikkerheden på den geologiske model og redoxstrukturerne estimeres. Dette bruges i beregning af usikkerheden på detaljerede Nretentionskort. Forfattere: Rasmus Bødker Madsen, Peter B.E. Sandersen, Ingelise Møller, Thomas

Geostatistisk model af geologi og redox Read More »

Geoscanner til overfladenærkortlægning

Præcis modellering af vandets og kvælstoffets kredsløb på hektarskala stiller høje krav til beskrivelsen af de geologiske strukturer. En nyudviklet geofysisk scanner kan effektivt kortlægge de øverste 80 meter af undergrunden med en hidtil uhørt detaljerigdom. Med metoden er vi nu i stand til at opløse strukturer i mindre skala såsom deformerede lerlag og tynde

Geoscanner til overfladenærkortlægning Read More »