2007

Ammoniakemission fra fjerkræstald

Gennem et år er ammoniakkoncentrationen og luftskiftet i ventilationsafkastene blevet målt i et staldanlæg til fjerkræ. Målingerne omfattede dels ammoniakemissionen fra stalden, dels afsætningen af ammoniak tæt ved stalden. Målingerne viste meget store udsving i ammoniakemissionen. Forfattere: Niels H. Lundgaard

Måling af ammoniak i nærheden af stalde

Luftkvalitetsmodellen OML-DEP (Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller – Deposition) er udviklet af Danmarks Miljø­un­dersøgelser. Modellen OML er blevet afprøvet ved brug af data, indsamlet i og omkring en fjerkræstald og en svinestald Forfattere: Per Løfstrøm og Helle Vibeke Andersen

Hvordan virker Intelligente BufferZoner?

Landbrugspakken fra 2016 indeholder planer om en målrettet regulering af landbrugets kvælstofemissioner. Derfor er det vigtigt at få udviklet og testet nye virkemidler som kan medvirke til at reducere kvælstofudvaskning og -tab til overfladevand. Som noget nyt har vi testet effekterne af en Intelligent BufferZone (IBZ), der typisk placeres indenfor en 10 m randzone langs …

Hvordan virker Intelligente BufferZoner? Læs mere »

Afbrænding af husdyrgødning

Siden 1985 er der gennemført en række handlingsplaner, der alle har til formål at begrænse tabet af næringsstoffer fra landbruget (se boks). Det gennemgående princip har været, at husdyrgødning anvendes som gødning i planteproduktionen, hvorved miljøeffekten opnås parallelt med en øget udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen. Forsommerens ændringer af love og bekendtgørelser bryder med dette …

Afbrænding af husdyrgødning Læs mere »

Bionedbrydning af kemikalier i renseanlæg

Spildevandet fra moderne bysamfund indeholder en kompleks cocktail af miljøfremmede stoffer. De fleste større renseanlæg reducerer koncentrationen af en række miljøfremmede stoffer, men ikke i tilstrækkelig grad til at eliminere risikoen for skader i miljøet. Artiklen bygger på et Ph.d.-projekt om fjernelse af miljøfremmede stoffer i renseanlæg med fokus på efterfølgende procesoptimering. Forfattere: Kåre Press-Kristensen …

Bionedbrydning af kemikalier i renseanlæg Læs mere »

Bæredygtig dåb

Dåbshandlinger er stærkt vandforbrugende i de fleste religioner. I en tid med knappe vandressourcer er det oplagt at man bør se på det dåbsspecifikke vandforbrug. Udkastet til bæredygtig dåb i Den Danske Folkekirke er netop udsendt til høring og det rummer mange interessante detaljer. Artiklen redegør for problemerne ud fra en vandressourceforvaltningsmæssig synsvinkel. Forfattere: P.E.Dant

Bio-nedbrydning af fyringsolieforurening

Når der går hul på fyringsolieinstallationerne skal der ofte bortgraves betydelige jordmængder. Stimuleret biologisk nedbrydning har været foreslået til oprensning uden opgravning, men denne artikel viser, at metoden kun har begrænsede anvendelsesmuligheder. Forfattere: Per Loll, Claus Larsen, Kaj Henriksen & Per Brask

Restaurering af søer: Udsætning af geddeyngel

Udsætning af geddeyngel som et redskab i restaurering af danske søer har kun sjældent ført til forbedret vandmiljø og klarere vand i søerne. Dette skyldes blandt andet, at de udsatte gedder overlever dårligt og kun i mindre grad er rovfisk. Derfor er udsætninger af gedder i forbindelse med restaurering af uklare søer nu indstillet. Forfattere: …

Restaurering af søer: Udsætning af geddeyngel Læs mere »