Nr. 1

Ammoniakemission fra fjerkræstald

Gennem et år er ammoniakkoncentrationen og luftskiftet i ventilationsafkastene blevet målt i et staldanlæg til fjerkræ. Målingerne omfattede dels ammoniakemissionen fra stalden, dels afsætningen af ammoniak tæt ved stalden. Målingerne viste meget store udsving i ammoniakemissionen. Forfattere: Niels H. Lundgaard

Måling af ammoniak i nærheden af stalde

Luftkvalitetsmodellen OML-DEP (Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller – Deposition) er udviklet af Danmarks Miljø­un­dersøgelser. Modellen OML er blevet afprøvet ved brug af data, indsamlet i og omkring en fjerkræstald og en svinestald Forfattere: Per Løfstrøm og Helle Vibeke Andersen

Planktonalgers temperatur respons

Hvordan og i hvilket omfang tilpasser planktonalger deres stofskifte til stigende temperaturer? Kan vi forvente at sydlige varmeelskende arter vil invadere den danske natur og fortrænge de eksisterende arter som det ofte forudsiges? Eller, er de nuværende arter istand til at tilpasse sig og ”holde skansen”? Forfattere: MADS J. BIRKELAND & PETER A. STÆHR

Ammoniakemission fra husdyrhold

Både for miljøet og landbruget er det vigtigt, at emission og spredning af ammoniak fra husdyrbrug beregnes korrekt. Nye modeller til beregning af emissionen, både fra stalde, gødningslagre og fra udbragt gylle, giver mere sikre resultater og vil bl.a. gøre VVM-screeninger mere nøjagtige. Forfattere: Sven G. Sommer og Britt-Ea Jensen

Nye modeller til beregning af ammoniaktab

Anvendelsen af en ny model for beregning af ammoniakemissionen fra stalde er mere retfærdig overfor den landmand, som fodrer sine dyr effektivt og derved mindsker tabet af næringsstoffer. Samtidig er udviklet en ny model til beregning af, hvordan temperatur og afgrødens højde påvirker ammoniakfordampningen af udbragt gylle. Forfattere: Sven G. Sommer, Martin N. Hansen og …

Nye modeller til beregning af ammoniaktab Læs mere »

Grundvandsmodel for Københavns Amt 1850-2003 – Del 1

Hovedstadsområdets problemer med et vandkredsløb i ubalance skyl­des påvirkninger fra årtiers overpumpning af grundvandsressourcen, byudvikling og klimaændringer. Der foreligger nu en histo­risk grundvandsmodel for årene 1850-2003, der er i stand til at beskrive og kvantificere disse påvirkninger. Grundlaget er dermed til stede for at belyse tiltag, der sikrer et fremtidigt bæredygtigt vandkredsløb. Forfattere: Jan Jeppesen