Nye modeller til beregning af ammoniaktab

Anvendelsen af en ny model for beregning af ammoniakemissionen fra stalde er mere retfærdig overfor den landmand, som fodrer sine dyr effektivt og derved mindsker tabet af næringsstoffer. Samtidig er udviklet en ny model til beregning af, hvordan temperatur og afgrødens højde påvirker ammoniakfordampningen af udbragt gylle.

Forfattere: Sven G. Sommer, Martin N. Hansen og Nick Hutchings

LinkedIn