Sven G. Sommer

Ammoniakemission fra husdyrhold

Både for miljøet og landbruget er det vigtigt, at emission og spredning af ammoniak fra husdyrbrug beregnes korrekt. Nye modeller til beregning af emissionen, både fra stalde, gødningslagre og fra udbragt gylle, giver mere sikre resultater og vil bl.a. gøre VVM-screeninger mere nøjagtige. Forfattere: Sven G. Sommer og Britt-Ea Jensen

Nye modeller til beregning af ammoniaktab

Anvendelsen af en ny model for beregning af ammoniakemissionen fra stalde er mere retfærdig overfor den landmand, som fodrer sine dyr effektivt og derved mindsker tabet af næringsstoffer. Samtidig er udviklet en ny model til beregning af, hvordan temperatur og afgrødens højde påvirker ammoniakfordampningen af udbragt gylle. Forfattere: Sven G. Sommer, Martin N. Hansen og …

Nye modeller til beregning af ammoniaktab Læs mere »