2007

Bedre monitering af perkolatudsivning fra lossepladser – Skibstrup Losseplads

Ved monitering af perkolatudsivning fra Skibstrup Losseplads i Helsingør Kommune blev der udviklet en enkel metode til kortlægning af perkolatfanens vertikale profil under selve borearbejdets udførel­se. Den vertikale placering af moniteringsfiltrene har derved kunnet foretages mere optimalt, idet perkolatfanen findes i hele grundvandsmagasinets tykkelse (20-30 m), samt i flere fronter. Forfattere: Poul Falkenberg & Steen …

Bedre monitering af perkolatudsivning fra lossepladser – Skibstrup Losseplads Læs mere »

Vibrio i badevand

Roskilde Kommune har i den netop afsluttede sæson udført målinger for Vibriobakterier ved kommunens bandvandsstationer i Roskilde Fjord, og resultaterne viser umiddelbart ingen sammenhæng mellem vandtemperatur, saltholdighed og bakterieindhold. De giver dermed ingen nærmere retningslinier for eventuel varsling omkring risiko for opblomstring af Vibrio. Forfattere: Lars Gøtterup

Havbunden påvirker ålegræssets dybdegrænse

Det er primært tilgængeligheden af lys, der bestemmer, hvor dybt ålegræs vokser. Flere næringsstoffer giver uklart vand og begrænser dybdeudbredelsen. Men alligevel mangler ålegræsset ofte i områder, hvor der er lys nok til vækst, og andre faktorer end lyset har altså betydning for, hvor dybt planterne vokser. I artiklen beskriver vi, hvordan havbunden påvirker ålegræssets …

Havbunden påvirker ålegræssets dybdegrænse Læs mere »

BNI – en hjælpende hånd til forvaltningen

Instituttet ”Baltic Nest Institute” (BNI) er et internationalt institut, som starter september 2007 med en afdeling i Danmark og en i Sverige. BNI skal udvikle og anvende økologiske og økonomiske modeller, scenarier og prognoser for Østersøregionen. Instituttet skal kun­ne sige til områdets politikere: Hvis I vil have en bedre miljøkvalitet, så kan BNI fortælle hvilke …

BNI – en hjælpende hånd til forvaltningen Læs mere »

Forvaltning af både fugleliv og vandkvalitet i vådområder

Mange vådområder er de seneste 20 år forvaltet efter målsætningerne til vandkvalitet i vandmiljøplanerne og vandrammedirektivet. Forvaltningsmetoderne tager ikke altid hensyn til fuglelivet og de forpligtigelser vi har i forhold til bl.a. EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Denne artikel skitserer problematikken og giver et eksempel på hvordan man i en forvaltning kan tage højde for vandkvaliteten såvel som fuglene. …

Forvaltning af både fugleliv og vandkvalitet i vådområder Læs mere »

Jordforurening i danske naturområder

Jordforurening i Danmark håndteres næsten udelukkende med henblik på at beskytte befolkningen og vores grundvand. Dette er på sin vis en fornuftig prioritering, men en række forurenede grunde ligger ved beskyttede naturområder, hvor forureningen kan påvirke dyr og planter. Problemets fulde omfang kendes ikke, ligesom der ikke er fastsat metoder til at vurdere og afværge …

Jordforurening i danske naturområder Læs mere »