2007

Grundvandsmodel for Københavns Amt 1850-2003 – Del 1

Hovedstadsområdets problemer med et vandkredsløb i ubalance skyl­des påvirkninger fra årtiers overpumpning af grundvandsressourcen, byudvikling og klimaændringer. Der foreligger nu en histo­risk grundvandsmodel for årene 1850-2003, der er i stand til at beskrive og kvantificere disse påvirkninger. Grundlaget er dermed til stede for at belyse tiltag, der sikrer et fremtidigt bæredygtigt vandkredsløb. Forfattere: Jan Jeppesen

Kvælstofnedfald truer højmose

Næringsfattige højmoser er særlig følsomme overfor kvælstofberigelse fra atmosfæren. Bevarelse af vores højmoser for eftertiden forudsætter præcis kvantificering af kilderne til kvælstof, sådan at højmoserne kan forvaltes på det bedst mulige grundlag. Forfattere: Birgitte Hansen, Henriette Bjerregaard, Jens Erik Lindgaard, Karen Tamstorf, Keld Rømer Rasmussen & Per Nørnberg

Retablering af god økologisk status i mose

Mange moser er gennem tiden blevet markant påvirket af menne­skelige aktiviteter, så som dræning, opfyldning og tørveudgravning. Det betyder, at den biologiske diversitet er blevet reduceret, og at man i landbrugsoplande mangler den nitratreducerende effekt fra disse moser. I artiklen fokuseres på, hvordan effekten af moseregu­le­ringer kan vurderes med hjælp af avancerede beregningsmodeller Forfattere: Anders …

Retablering af god økologisk status i mose Læs mere »