Nr. 1

Vandstrømning i opland og lavbund

trømningsveje i lavbundsarealer har betydning for omsætning af nitrat og er styret af hydrogeologi i lavbunden samt mængden af vand, der strømmer til fra baglandet. Vandtilstrømningen fra baglandet varierer og potentialet for nitratomsætning i lavbundsarealer kan således variere pga. deres placering i et opland. Oplandsmodeller kan benyttes til at give estimat af denne variation. Forfattere: …

Vandstrømning i opland og lavbund Læs mere »

Bedre grundlag for målrettet kvælstofregulering og -indsats

Fra 2019 implementeres den målrettede kvælstofregulering. Målretningen betyder, at tiltag til begrænsning af kvælstoftabet skal fokuseres i områder, hvor behovet og effekten er størst. Dette kræver et solidt fagligt grundlag. Til at understøtte dette, er der i projektet TReNDS arbejdet med detaljerede feltundersøgelser, udvikling af nyt udstyr, nye modelleringstilgange og nye metoder til involvering af …

Bedre grundlag for målrettet kvælstofregulering og -indsats Læs mere »

Nyt nationalt redoxkort i høj opløsning

ed en ny redoxprobe kan der indsamles flere data om redoxforholdene i undergrunden, men før de kan anvendes nationalt skal de bindes sammen til ét landsdækkende kort. Baseret på machine learning er der udviklet et nationalt kort over redoxgrænsen i en 100 m opløsning. Den anvendte metode giver mulighed for at estimere usikkerheden samt gennemføre …

Nyt nationalt redoxkort i høj opløsning Læs mere »

Ny feltmetode til kortlægning af redoxgrænsen

Brugen af kemiske analyser og farvebeskrivelser i forbindelse med kortlægningen af oxiderede og reducerede jordlag samt redoxgrænser, er i TReNDS-projektet blevet suppleret med en nyudviklet feltmetode til måling af jordlagenes redoxpotentiale og geokemiske miljø. I det følgende beskrives metoden og de første resultater fra 3 geologiske typeområder; hedeslette, moræneflade og bakkeø. Forfattere: Vibeke Ernstsen, Palle …

Ny feltmetode til kortlægning af redoxgrænsen Læs mere »

Simpel målemetode til screening af nitrat i drænvand

Med den netop vedtagne aftale om målrettet kvælstofregulering skal virkemiddelsindsatsen målrettes arealer, hvor der kan opnås den største effekt på vandmiljøet. En ny simpel målemetode til screening af nitrat i drænvand kan bidrage til, at forbedre grundlaget for den målrettede indsats, og sikre den mest omkostningseffektive implementering af virkemidler. Forfattere: Charlotte Kjærgaard, Bo V. Iversen, …

Simpel målemetode til screening af nitrat i drænvand Læs mere »

Retention af nitrat i ådalsmagasiner

Fjernelsen af nitrat i et ådalsmagasin afhænger af fordelingen af tre parametre i ådalsmagasinet: reduktionskapacitet, nedbrydningsrate, og vandets opholdstid. Er der sammenhæng mellem naturskønhed og effektiv nitratfjernelse? Kan effektiv nitratfjernelse ses? Forfattere: Søren Jessen, Mads Steiness, Sofie Gyritia Weitzmann van’t Veen, Tue Kofod & Peter Engesgaard