Flemming Gertz

Tidslig målretning af kvælstofindsats for Karrebæk Fjord

En ny analyse udført af DHI for Karrebæk Fjord /1/ indikerer, at en indsats for at reducere vintersæsonens kvælstoftilførsel kun har mindre betydning for algevæksten i sommerhalvåret pga. vandets korte opholdstid i fjorden. Det kan derfor være relevant for både Karrebæk Fjord og andre fjorde med kort opholdstid at undersøge om en tidslig målretning af […]

Tidslig målretning af kvælstofindsats for Karrebæk Fjord Read More »

Minivådområder – et nyt kollektivt virkemiddel

I Danmark er minivådområder med overfladestrømning netop godkendt som det første målrettede drænvirkemiddel. Der er i regi af Fødevare og Landbrugspakken under den kollektive ordning planlagt etablering af minivådområder fra 2018, der skal bidrage til en samlet effekt på 900 ton N/år fra 2021. Anvendelsen af målrettede drænvirkemidler er et paradigmeskifte i den danske miljøregulering,

Minivådområder – et nyt kollektivt virkemiddel Read More »

Udfordringer ved målrettet regulering af kvælstof – og hvordan projektet TReNDS vil bidrage til en løsning

Målrettet regulering til reduktion af kvælstoftab fra dyrkede arealer vil være langt mere omkostningseffektiv end en ensartet regulering. Det kræver dog en detaljeret viden om transport og omsætning af kvælstof på lille skala. Gennem detaljerede feltstudier og modellering vil forskningsprojektet TReNDS bidrage med ny viden, metoder og teknikker, der vil understøtte en målrettet regulering. Forfattere:

Udfordringer ved målrettet regulering af kvælstof – og hvordan projektet TReNDS vil bidrage til en løsning Read More »

Vandråd – et nybrud i dansk vandforvaltning

I 2014 kom et nybrud i dansk vandforvaltning ved etableringen af de første vandråd. Et nybrud, fordi vi ser en bevægelse mod en vandforvaltning, hvor aktiv involvering bliver central for en effektiv planlægning. Men hvilke traditioner bevæger vi os fra? Og hvor er planlægningen på vej hen, når aktiv involvering bliver omdrejningspunktet for vandforvaltningen? Forfattere:

Vandråd – et nybrud i dansk vandforvaltning Read More »

Brugerbehov og forskningsfokus

Der er et stort behov for tættere samarbejde mellem forskere, brugere og interessenter omkring klimatilpasningen i Danmark. CRES’ vision er at styrke samarbejdet og gennem en tæt dialog være med til at rette forskningsfokus mod brugernes behov. Forfattere: Martin Drews, Flemming Gertz, Torben Weiss Garne, Niels Philip Jensen, Carsten Jespersen, Gert Laursen, Jørgen E. Olesen

Brugerbehov og forskningsfokus Read More »

Nitratreduktion i grundvand som virkemiddel

Størstedelen af den nitrat der udvaskes fra markerne bliver nedbrudt i grundvandet, inden den når frem til vandløbene. Hvis vi ved, hvor nitratreduktionen i undergrunden sker, kan vi lave en differentieret regulering, som vil være langt mere omkostningseffektivt end den hidtidige politik med ensartede regler alle steder. Men kan vi skaffe tilstrækkelig viden til at

Nitratreduktion i grundvand som virkemiddel Read More »

Problematisk dansk implementering

Mangel på forståelse for ånden i Vandrammedirektivet, hvor involvering af berørte interessenter er en hjørnesten, og mangel på rettidig udvikling af nye virkemidler i samspil mellem myndigheder, forskere og interessenter har været grundlæggende for en meget problematisk dansk implementering af Vandrammedirektivet. Forfattere: Flemming Gertz, Leif Knudsen & Irene Wiborg

Problematisk dansk implementering Read More »

Landbrugets behov for afvanding og markvanding

Landbrugets rolle i det danske landskab er indlysende. En kulturteknisk forståelse for landbruget er vigtig for en kompetent forvaltning. Vandrammedirektivet sætter på mange måder rammerne for landbruget. En mere aktiv involverende planproces end den nuværende vil være afgørende for at finde holdbare, gode løsninger og desuden være mere i tråd med intentionerne i Vandrammedirektivet Forfattere:

Landbrugets behov for afvanding og markvanding Read More »

Paradigmeskift i forvaltning af kystnære farvande

Meget tyder på, at den nuværende strategi med ensidig fokus på kvælstofreduktion som middel til at nå de ønskede miljømål i danske farvande ikke er vejen frem, og at der også bør kigges i andre retninger. En ny forvaltningsstrategi bør udvikles i forbindelse med næste vandplan planperiode. Men er danske myndigheder klar til atforlade et

Paradigmeskift i forvaltning af kystnære farvande Read More »