Nr. 3

Scenarier for fremtidens arealanvendelse i Danmark

Landskabet har mange funktioner, hvoraf nogle vedrører produktion især i forhold til landbrug og andre vedrører andre tjenester, som økosystemerne kan levere. Den fremtidige arealanvendelse vil kunne lægge vægt på forskellige aspekter. I CRES er der udviklet fire forskellige scenarier for fremtidig arealanvendelse, og disse er eksemplificeret ved et opland opstrøms Kratholm i Odense Å. […]

Scenarier for fremtidens arealanvendelse i Danmark Read More »

Centre for Regional change in the Earth System (CRES)

Centre for Regional change in the Earth System (CRES) / Center for regionale klimaforandringer er en strategisk forskningsplatform for klima og klimatilpasning. CRES er et bredt, multi-disciplinært samarbejde mellem en række førende danske klimaforskere og inddrager direkte interessenter fra nøglesektorer såsom vand, landbrug, forsikring og kommuner. Målet med CRES er at levere forskning i verdensklasse

Centre for Regional change in the Earth System (CRES) Read More »

Ændringer og variationer i ekstremregn fra 1874 til 2100

Ændringer i ekstremregn over de sidste 20-30 år har været meget kraftig sammenholdt med klimamodellernes scenarier for fremtiden. Mange ingeniørmæssige discipliner er afhængige af viden omkring nutidens og fremtidens dimensionsgivende nedbørsintensiteter. Det er derfor essentielt at vurdere hvad stigningen kan skyldes. Analyser af historiske nedbørmålinger giver ny viden på området. Forfattere: Ida Bülow Gregersen, Henrik

Ændringer og variationer i ekstremregn fra 1874 til 2100 Read More »

Brugerbehov og forskningsfokus

Der er et stort behov for tættere samarbejde mellem forskere, brugere og interessenter omkring klimatilpasningen i Danmark. CRES’ vision er at styrke samarbejdet og gennem en tæt dialog være med til at rette forskningsfokus mod brugernes behov. Forfattere: Martin Drews, Flemming Gertz, Torben Weiss Garne, Niels Philip Jensen, Carsten Jespersen, Gert Laursen, Jørgen E. Olesen

Brugerbehov og forskningsfokus Read More »

Klimamodeller og fremtidens ekstremnedbør

Klimamodeller er et uundværligt værktøj når effekten af den menneskelige udledning af drivhusgasser skal vurderes. Før modellernes simuleringer kan anvendes i konsekvensstudier er skalering til høj opløsning i tid og sted nødvendigt. Ved at benytte en række metoder på flere klimamodeller opnås en god forståelse for usikkerheden på fremtidens klima. Forfattere: Ida Bülow Gregersen, Henrik

Klimamodeller og fremtidens ekstremnedbør Read More »

Virker klimatilpasning i en meget varmere verden?

Siden oversvømmelsen i 2011 har København arbejdet ambitiøst, hårdt og målrettet mod at gøre byen mere robust overfor især stigende ekstremregn. Udgangspunktet er de kendte anbefalinger om klimaændringer. Men hvad nu hvis klimaændringerne bliver meget voldsommere end vi har troet hidtil? Artiklen skønner de ændringer i ekstremregn og oversvømmelsesrisiko vi kan forvente i en seks

Virker klimatilpasning i en meget varmere verden? Read More »

Nordisk landbrug i en meget varmere verden

Klimaændringerne forventes i stort omfang at ændre betingelserne for naturressourcer og dermed for landbrug i Norden. Klimaændringerne skaber både nye risici og muligheder for nye produktionssystemer. I modsætning til andre steder på jordkloden vil selv kraftige klimaændringer kunne øge landbrugets produktionspotentiale i Norden. Forfattere: Jørgen E. Olesen, John R. Porter, Manuel Montesino San Martin, Mohamed

Nordisk landbrug i en meget varmere verden Read More »

Risikovurdering for oversvømmelser i byer – klimadata, økonomi og usikkerheder

Risikovurderinger for oversvømmelse ved ekstrem nedbør er meget usikre. Usikkerhederne stammer fra klimadata, oversvømmelsesmodeller, og fra data om samfundsmæssige aktiviteter og mulige skader. Vi præsenterer et dansk model- og datasystem og diskuterer gennem en analyse for Odense, hvordan usikkerheder omkring klima og økonomi kan mindskes. Dette kan give beslutningstagere et bedre overblik over vidensgrundlaget for

Risikovurdering for oversvømmelser i byer – klimadata, økonomi og usikkerheder Read More »