Nr. 3

Filsø – den vestjyske kæmpe bag klitterne ved Henne

Filsø er en af Danmarks største naturgenopretninger. Med den 915 ha store sø fulgte en forventning om, at de tidligere dyrkede jorder mange år fremover ville frigive så megen næring til søvandet, at gentagne algeopblomstringer ville dominere systemet. Men Filsø er fyldt med overraskelser, og det tegner til, at fosfor og humusstoffer fra søbunden hurtigt […]

Filsø – den vestjyske kæmpe bag klitterne ved Henne Read More »

Filterjord – et spadestik dybere

Visionen om at skabe mere grønne byer i Danmark kan få et skub fremad via lokal håndtering af regnvand, såkaldt LAR. Her kommer filterjord ind som et svar på bekymringen for grundvandsforurening. En filterjord skal have den optimale balance mellem nedsivningshastighed og rensning samtidig med at jorden understøtter plantevækst. Forfattere: Simon Toft Ingvertsen, Karin Cederkvist

Filterjord – et spadestik dybere Read More »

Overimplementerer Danmark Göteborg protokollen?

Grænseoverskridende luftforurening har i Europa siden indgåelse af ’Helsingfors protokollen’ i 1985 og senere ’Göteborg protokollen’ i 1999 været reguleret af bindende internationale aftaler. Ved den seneste revision af ’Göteborg protokollen’ i 2012 blev der fra især landbrugets side sat spørgsmålstegn ved, om aftalen var god for Danmark og forenelig med den ønskede udvikling for

Overimplementerer Danmark Göteborg protokollen? Read More »

Samspillet mellem grundvand, rigkær og oversvømmelser

Grundvandets betydning for økosystemer i moser og på enge skal vurderes i Vandplanerne. Grundvandsforholdene er afgørende for, om rigkær kan opnå en god / høj naturtilstand, som er målsætningen for naturtypen i de statslige Natura 2000-planer. I regi af NOVANA har vi set, at periodevise oversvømmelser af grundvand og overfladevand på mosearealer kan have indflydelse

Samspillet mellem grundvand, rigkær og oversvømmelser Read More »

Havet sletter ikke alle spor – påvisning af en lokal NPO forurening i et kystvand

Sin størrelse til trods, vil der i havet næsten altid afsættes spor fra en forurening. Kunsten består i at finde dem. Selve forureningen omkring udledningsstedet er hurtig borte, mens virkningen heraf på dyr og planter er fastholdt i længere tid. Forfattere: Michael Olesen, Peter Mæhl & Bo Mammen Kruse

Havet sletter ikke alle spor – påvisning af en lokal NPO forurening i et kystvand Read More »

Metallers biotilgængelighed afgør toksicitet og overholdelse af kvalitetskriterier

Mange stoffer, herunder metaller, er kun delvist tilgængelige for optagelse i organismer i miljøet. Den faktiske miljøeffekt bestemmes derfor bedst ved at tage hensyn til, at det kun er den biotilgængelige fraktion af stoffet i vandmiljøet (og sedimentet), der kan optages og virke toksisk. De reviderede miljøkvalitetskrav for nikkel (Ni) og bly (Pb), der træder

Metallers biotilgængelighed afgør toksicitet og overholdelse af kvalitetskriterier Read More »

Økologisk restaurering langs Øle Å med afsæt i forskningsspørgsmål og effektmålinger

Traditionel økologisk restaurering bæres sjældent frem af videnskabelige hypoteser og solide målinger før og efter restaureringen. Derfor mangler solide data og videnskabelig evidens for effekterne ofte. Vi har anvendt en systematisk forskningsstrategi langs Øle Å’s øvre løb på Bornholm, hvor den tætte mørke granskov er blevet fældet for at skabe en mere indbydende og rigere

Økologisk restaurering langs Øle Å med afsæt i forskningsspørgsmål og effektmålinger Read More »

DBSync – opdateret adgang til PCJupiterXL

DBSync er resultatet af et udviklingsprojekt af samme navn med deltagere fra GEUS, COWI og EarthFX (Canadisk miljø- software udviklings firma), finansieret af COWI fonden samt GEUS. Projektet havde til formål at forbedre adgangen til den nationale boringsdatabase PCJupiterXL samt danne grundlag for en generel metodik for forbedret adgang til andre offentligt tilgængelige databaser. Forfattere:

DBSync – opdateret adgang til PCJupiterXL Read More »

Brug af sekundavand i vandkiosker

Sekundavand kan erstatte drikkevand ved de anvendelser, hvor derikke er krav om brug af vand med drikkevandskvalitet fx til vandingeller kloakspuling. En certificeringsordning og kvalitetskrav tilsekundavand, som definerer hvilke typer sekundavand, der kan anvendes til hvilke formål, vil kunne være med til at fremme brugen af sekundavand fra fx vandkiosker. Forfattere: Marianne B. Marcher Juhl

Brug af sekundavand i vandkiosker Read More »