Samspillet mellem grundvand, rigkær og oversvømmelser

Grundvandets betydning for økosystemer i moser og på enge skal vurderes i Vandplanerne. Grundvandsforholdene er afgørende for, om rigkær kan opnå en god / høj naturtilstand, som er målsætningen for naturtypen i de statslige Natura 2000-planer. I regi af NOVANA har vi set, at periodevise oversvømmelser af grundvand og overfladevand på mosearealer kan have indflydelse på udbredelsen af voksestederne for rigkærets planter.

Forfattere: Bertel Nilsson, Rasmus Ejrnæs, Erik Vinther, Lærke Thorling & Dagmar Andersen

LinkedIn