Rasmus Ejrnæs

Kortlægningaf lavbundsjord til naturgenopretning

Udtagning af lavbundsjord har primært fokus på at reducere udledningen af drivhusgasser fra drænede organiske jorde, men det er samtidig også en mulighed for at genoprette grundvandspåvirket natur til gavn for biodiversiteten. En botanisk feltkortlægning kan give megen nyttig viden om både naturtilstand og hydrologi, men hvordan kan man bruge nye metoder som termokortlægning fra […]

Kortlægningaf lavbundsjord til naturgenopretning Read More »

Samspillet mellem grundvand, rigkær og oversvømmelser

Grundvandets betydning for økosystemer i moser og på enge skal vurderes i Vandplanerne. Grundvandsforholdene er afgørende for, om rigkær kan opnå en god / høj naturtilstand, som er målsætningen for naturtypen i de statslige Natura 2000-planer. I regi af NOVANA har vi set, at periodevise oversvømmelser af grundvand og overfladevand på mosearealer kan have indflydelse

Samspillet mellem grundvand, rigkær og oversvømmelser Read More »

Danmarks klitnatur trues af stabilitet

Menneskets arealanvendelse medfører ofte tab af arter og deres levesteder og efterlader naturen forarmet. Der er derfor et stigende behov for en opdateret, effektiv og målrettet naturforvaltning. Danmark siges at have nogle af de bedst bevarede klitsystemer i Europa. Men hvordan står det til i de danske klitsystemer? Og hvordan kan forvaltningen forbedres til fordel

Danmarks klitnatur trues af stabilitet Read More »

Biodiversitet i ådale – status over naturen

Vandløbsnære arealer har historisk set været vigtige levesteder for en lang række arter knyttet til både skove og lysåbne naturtyper. Imidlertid er en lang række arter i dag forsvundet fra mange arealer. Vi forsøger her at skabe overblik over hvilken natur vi har på de vandløbsnære arealer og naturens tilstand vurderet ud fra forekomsten af

Biodiversitet i ådale – status over naturen Read More »

Danmarks biodiversitet

Med inspiration fra Ferskvandssymposiet, som afholdes hvert andet år, blev der i januar 2011 på Aarhus Universitet afholdt det første danske biodiversitetssymposium. Miljøminister Karen Ellemann åbnede symposiet med dugfriske erfaringer fra COP 10 i Nagoya og slog derpå fast, at biodiversitet er den vigtigste sag på hendes bord. Således opmuntret, kunne 270 forventningsfulde biodiversitetsforskere og

Danmarks biodiversitet Read More »

Implementering af Vandrammedirektivet overser naturen i ådalene

Våde terrestriske økosystemer som moser og enge er også omfattet af Vandrammedirektivet. Men denne beskyttelse overses stort set i implementeringen af direktivet. Det er bekymrende, fordi en række af de virkemidler der er tænkt anvendt i vandplanerne kan have direkte konsekvenser for økosystemernes fortsatte tilstedeværelse i ådalene. Forfattere: Annette Baattrup-Pedersen, Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard og

Implementering af Vandrammedirektivet overser naturen i ådalene Read More »

Biodiversitet i vandløb – er tilbagegangen for vandaks standset?

Danmark har sammen med 189 andre lande og EU underskrevet FN’s Biodiversitetskonvention, der blev vedtaget på verdenstopmødet i Rio i 1992 med det klare mål at standse tabet af biologisk mangfoldighed. 2010 er udnævnt af FN til internationalt biodiversitetsår. Det betyder, at alle lande opfordres til at sætte særligt fokus på værdien af den biologiske

Biodiversitet i vandløb – er tilbagegangen for vandaks standset? Read More »