2014

Målrettede vandplaner – hvordan?

Den fremadrettede danske vandindsats til opfyldelse af vandrammedirektivet skal være målrettet, omkostningseffektiv og helhedsorienteret. Et vandplanprojekt for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord demonstrerer, hvordan disse udfordringer kan håndteres ved brug af et GIS-baseret virkemiddelværktøj – med fokus på omkostningseffektiv reduktion af N- og P-tab til overfladevande og synergieffekter med reduktion af landbrugets drivhusgasemission. Forfattere: Bjarke […]

Målrettede vandplaner – hvordan? Read More »

Ønsketænkning i ammoniakreguleringen

Omlægningen og forsimplingen af husdyrgodkendelserne i 2009 byggede bl.a. på et håb om, at de gennem-førte tiltag ville være tilstrækkelige til at sikre naturen mod effekter af ammoniak. Håbet er også lagt til grund for Natura 2000-planerne. Nye emissionsfremskrivninger viser, at ammoniakemissionerne ikke falder som forventet, og at Danmark formentlig ikke når de internationalt fastsatte

Ønsketænkning i ammoniakreguleringen Read More »

Et under, et mirakel og et dilemma – ferskvand gennem 30 år

dviklingen i vand- og naturkvalitet i de ferske vande gennem de seneste 30 år har altovervejende været positiv. En ihærdig indsats for at nedbringe vandløbenes forurening med organisk stof og forbedre det fysiske miljø har virkeligt båret frugt og skabt markante fremgange for smådyr, ørreder og laks. Lyset og vandplanterne er også vendt tilbage til

Et under, et mirakel og et dilemma – ferskvand gennem 30 år Read More »

Fra hovsa-oplevelser med gifttromler til målrettet indsats over for jord- og grundvandsforurening

Jord- og grundvandsforurening har været et centralt tema i den danske miljøindsats, siden den første nedgravede gifttromle blev opdaget i 1977. Ligesom vores liv må erkendes baglæns, mens vi lever forlæns, gælder det for området, at vi måtte handle, før vi faktisk fik viden om, hvad vi beskæftigede os med. Derfor er historien om jord

Fra hovsa-oplevelser med gifttromler til målrettet indsats over for jord- og grundvandsforurening Read More »

Udfordringer og løsninger for dansk landbrug i en global sammenhæng

Dansk landbrug har over de seneste hundrede år udviklet sig til at blive et af verdens mest intensive og produktive. Dette har resulteret i en omfattende og detaljeret regulering af landbrugets miljøpåvirkning med negative følger for erhvervets indtjening. Den fortsatte stigning i efterspørgslen efter fødevarer af høj kvalitet på det globale marked giver gode afsætningsmuligheder,

Udfordringer og løsninger for dansk landbrug i en global sammenhæng Read More »

Hvorfor stoppede stigningen i nitratindholdet i det nydannede grundvand før vand-miljøplanerne blev vedtaget?

På nationalt niveau stoppede stigningen i nitratindholdet i det iltede og nydannede grundvand omkring 1980. Det kan måske undre nogen, at opbremsningen startede så tidligt, når de forskellige vandmiljøplaner først er kommet til senere. Det kan der imidlertid være flere forklaringer på, for eksempel bedre udnyttelse af husdyrgødningen allerede før vandmiljøplanerne blev vedtaget Forfattere: Carl

Hvorfor stoppede stigningen i nitratindholdet i det nydannede grundvand før vand-miljøplanerne blev vedtaget? Read More »

Strategi for klimatilpasning i Østersøen

Som et led i EU’s strategi for Østersøen, har et hold forskere fra hele Østersøregionen samarbejdet om at udforme en strategi og handlingsplan for klimatilpasning i regionen. Projektet Baltadapt er tværfagligt og har set på effekter inden for områderne: Fødevareproduktion, infrastruktur, turisme og biodiversitet. Projektet er et af de første eksempler på at håndtere klimatilpasning

Strategi for klimatilpasning i Østersøen Read More »

Sejlads med bådmotor forstyrrer fiskene men der er forskel mellem arter

Vores natur bliver i stigende grad brugt til at dyrke forskellige rekreative interesser. Især vores vande har høj værdi og bliver både brugt til badning, forskellige former for sejlsport og lystfiskeri. DTU Aqua har undersøgt, hvordan fisk reagerer i en uforstyrret sø, når der engang imellem bliver sejlet med benzinmotor. Forsøget viste blandt andet, at

Sejlads med bådmotor forstyrrer fiskene men der er forskel mellem arter Read More »