Ønsketænkning i ammoniakreguleringen

Omlægningen og forsimplingen af husdyrgodkendelserne i 2009 byggede bl.a. på et håb om, at de gennem-førte tiltag ville være tilstrækkelige til at sikre naturen mod effekter af ammoniak. Håbet er også lagt til grund for Natura 2000-planerne. Nye emissionsfremskrivninger viser, at ammoniakemissionerne ikke falder som forventet, og at Danmark formentlig ikke når de internationalt fastsatte reduktionsmål for 2020. Der er behov for en bedre behandling af ammoniakeffekter, både i de enkelte godkendelsessager, og som del af en integreret regulering og planlægning på lokalt niveau.

Forfattere: Jesper Bak

LinkedIn