E-bøger

E-bøger er særlige temanumre af Vand & Jord med artikler fra tidligere numre, der i tidens løb er udgivet i papir- eller elektronisk udgave:

Skjern Å

Restaurering af naturområder har været et emne i fokus i Vand & Jord igennem mange år. Blandt de talrige projekter gennemført i Danmark siden 1980’erne adskiller Skjern Å sig som det største og mest omdiskuterede projekt. Mangeartede tekniske og politiske hensyn skulle forenes før projektet blev gennemført i 1999-2003.

Artiklerne samlet i denne e-bog fra Vand & Jord dækker udviklingen fra 1988 og beskriver de tidlige overvejelser om å-dalens fremtidige udformning og frem til artikler i 2014, der samler nogle af resultaterne om udvikling af natur og rekreative forhold i å-dalen.

Marginalia

I anledning af Vand & Jord’s 30 års jubilæum udsendte vi denne e-bog som er nr. 2 i vores digitale serie som udgives i anledning af jubilæet. Den samler en række alternative artikler af Aquamontanus, som har været bragt i tidsskriftet gennem årene. Artiklerne er redigeret af Bent Lauge Madsen som var med til at stifte Vand & Miljø (som senere skiftede navn til Vand & Jord). Lauge var med i redaktørtriumviratet fra starten i 1984.

På side 5 i første nummer fra april 1984 stod i Introduktionen til Vand & Miljø blandt andet: Det kan ikke undgås at nogle artikler vil være mere tekniske end andre, med det er redaktionens mål, at alle læsere af bladet vil have interesse i hvert fald i en del af indholdet – men ikke nødvendigvis det hele i hvert nummer. Lauge har gennem årene bidraget til denne målsætning.

Redaktionen og redaktionskomiteens mange medlemmer har sørget for at tidskriftet har haft en blanding af almindeligt faglige artikler og mere muntert vinklede artikler. De har været leveret af en række freelance forfattere, hvoraf Aquamontanus er en af dem. Jeg vil derfor på denne plads takke både Aquamontanus, P.E.Dant, T.Amsvin, Vandkvinden, Salpeter, Frederikke baronesse von Dant, samt de øvrige ildsjæle (eller måske snarere vandsjæle) som har sikret tidsskriftets artikeldiversitet.

Ålegræs og havalger

E-bog nr. 3 er en samling af 30 artikler bragt i Vand & Jord i en 20 årig periode mellem 1996 og 2016.

At vi i Vand & Jord kan udgive en stor e-bog med tidligere artikler om ”ålegræs og havalger” vidner om en stor interesse for emnet i faglige kredse. Denne interesse er ikke ny. Den går helt tilbage til perioden fra 1890 til 1920, da biologerne C. G. Johannes Pedersen, Carl Emil Ostenfeld og Peter Boysen Jensen kortlagde ålegræssets store udbredelse og produktionsmæssige betydning i kystvandene, og Kolderup Rosenvinge studerede de artsrige havalgesamfund.

Håndtering af regnvand i byer – herunder LAR

Omkring 1990 begyndte LAR – Lokal Anvendelse af Regnvand – at dukke op som alternativ til kloakrør, bassiner og renseanlæg. Der var flere årsager, men vigtigst var nok, at Danmark havde udbygget de biologiske renseanlæg væsentligt. Det gjorde de regnbetingede udledninger meget synlige. Både målinger og modeller viste endvidere, at større bassiner i oplandene ikke var en god løsning for det nationale vandmiljø. Den ’sparede’ forurening lokalt medførte en mindst lige så stor udledning ved renseanlægget. Faskiner var derimod til stor gavn både lokalt og for hele oplandet. Trods stor opbakning fra fagpersoner var det dog svært at opnå udbredelse af systemerne, primært på grund af pris og lovgivning. Så i mere end 20 år havde LAR sin egen lille niche i regnvandshåndteringen, men blev ikke taget alvorligt. LAR er kommet på banen igen de sidste 5-10 år, denne gang som svar på klimaændringer og ønsker om mere rekreative byrum. Der er stadigt udfordringer, men denne gang ser det ud til, at teknologien vinder frem. Løsningen er at se på byens behov for vands bidrag til velvære i byrum. Uden vand er byen tør, varm og kedelig. Parker, springvand og badevand er derimod med til at definere byen positivt. Dermed er det ikke længere et dilemma mellem LAR eller ledninger, men et samspil, der bidrager til byens funktion både i hverdagen og når ekstremregnen falder. Prisen er nok højere end de traditionelle ledninger, men vi har god dokumentation for, at i mange tilfælde er sideeffekterne rigeligt investeringen værd

sponsorer