Forfattervejledning for Vand & Jord

1. Indsendelse af artikler

Artikler til Vand & Jord indsendes digitalt via e-mail til kontakt@vand-og-jord.dk eller uploades på hjemmesiden: http://vand-og-jord.dk/skrive-en-artikel/

Ved indsendelse oplyses e-mail, tilhørssted og postadresse på hovedforfatter.

 

Kontaktperson/hovedforfatter, som står for kommunikationen med redaktionen og forlaget, angives.

2. Artiklens omfang

Manuskripterne må ikke fylde mere end 2.000 ord (15.000 enheder medregnet mellemrum). Længere manuskripter vil blive returneret til forfatterne for at blive beskåret inden redaktionel behandling.

3. Artiklens opbygning

Indled artiklen med en kort menu på maksimalt 400 enheder (medregnet mellemrum). Menuen er ikke et resumé af artiklen, men en kort appetitvækkende præsentation af artiklens problemstilling og indhold. Del artiklen ind i korte afsnit, fx for hver 1500-2000 enheder, og forsyn dem med korte underoverskrifter, også kaldet mellemrubrikker. I Vand & Jords layout arbejdes der normalt kun med ét niveau af underoverskrifter i selve artiklen.

Artiklen består derudover af følgende elementer:

 • Titel – højst 40 enheder
 • Menu – højst 400 enheder
 • Forfatternavn(e) (uden tilhørssted)
 • Artiklen – delt op i afsnit med hver sin underoverskrift
 • Referencer
 • Forfatteroplysninger
 • Figurer, tabeller og bokse

Figurer, og evt. tabeller og bokse leveres som særskilte filer, se nedenfor.

4. Teksten

Tidsskriftet Vand & Jord henvender sig til en stor målgruppe med forskellige faglige forudsætninger. Vores mål er, at så mange som muligt skal have udbytte af bladets indhold. Artiklerne skal skrives på et let og indbydende dansk. Her er et par gode råd og anvisninger for artikler til Vand & Jord:

 • Skriv korte sætninger
 • Brug danske ord i stedet for fremmedord
 • Forklar svære ord, begreber og specielle forkortelser første gang, de forekommer i teksten. Man kan evt. forklare begreber o.l. i en boks, der markeres i layoutet
 • Begræns brugen af matematiske udtryk. Saml artiklens større formler o.l. i bokse. Formlerne skrives med fortløbende numre og placeres i en eller flere bokse
 • Måleenheder skal være enkle – brug fx mg/l i stedet for potenser. Anvendes der præciserende tal i brødtekst, skal de skrives med tal og ikke bogstaver, dvs. 1, 2, 3 m.v.
 • Del ikke teksten op med for mange pinde eller punkter. Er det nødvendigt at remse punkter op, kan de evt. flyttes til en boks
 • Brug kun ordinær skrift i teksten. Marker i manuskriptet, hvor man ønsker speciel typografi anvendt (fx kursivering af artsnavne)
 • Læs en grundig korrektur på artiklen inden indsendelse. Lad en kollega kommentere på artiklen, så den indsendte artikel fremstår letforståelig, læsbar og uden stavefejl.

Teksten leveres i Microsoft Word.

5. Figurer, tabeller og bokse

Figur-, tabel- og boks-tekster skrives ind i filen med tydelig markering af, hvad det er.

Figurer og fotos skal afleveres som særskilte filer i formaterne: .pdf, .tiff eller .jpg. Figurer som eksempelvis grafer produceret i Excel leveres som grafisk færdigbearbejdede billedfiler i ovennævnte formater. Ligeledes bør formler leveres som billedfiler for at sikre, at de vises korrekt i bladet. Forlaget tilretter ikke figurer eller formler.

Opløsningen af figurer og fotos skal minimum være 300 dpi v/ 1:1.

Tabeller og bokse leveres også særskilt, hvis de ikke er i standard word format.

 

Der skal være en signaturforklaring på alle symboler og kurver.

 

Alle figurer, bokse og tabeller nummereres fortløbende (figur 1, tabel 2, boks 3) og forsynes med en forklarende tekst.

 

Markér i manuskriptet, hvor de enkelte figurer, tabeller og bokse ønskes placeret. I teksten henvises der til dem med: se figur 1, se tabel 2, se boks 3 osv.

6. Referencer

Brug kun de mest nødvendige referencer, og hold antallet under 10. Er der særlige grunde til flere, aftales dette med redaktionen. Henvis i teksten til referencen med respektive nummer mellem skråstreger inden for punktum. Eksempel:

/1/ Hansen, V. H. og Jensen, K. 1993: Bundplanterne i Vejle Fjord. Vand & Miljø 10, 405-409.

Hvis artiklen fortrinsvist bygger på en enkelt allerede udgivet publikation (videnskabelig artikel eller faglig rapport) af samme forfatter(e), bør det fremgå af teksten, med tydelig angivelse af den primære kilde.

7. Biografi

Efter artiklen listes alle forfattere med titel og tilhørssted og e-mail.

8. Korte indlæg

Korte indlæg, boganmeldelser, orientering om kongresser o.l. er velkomne. De bør ikke overstige 1500 enheder, og redaktionen forbeholder sig ret til forkortelser.

9. Ophavsrettigheder til artiklen

Selskabet Vand & Jord arbejder for at formidle viden om miljøforhold. Artikler lægges på Vand & Jords hjemmeside og kan downloades frit. 

Forfattere kan kun få en artikel optaget i tidsskriftet, såfremt de accepterer ovennævnte vilkår.

10. Forfattereksemplarer af artikel og blad

Det nyeste nummer publiceres på Vand & Jords hjemmeside, og sidenhen lægges de nyeste artikler enkeltvis på hjemmesiden, hvorfra man kan downloade dem. Forfattere kan ved henvendelse til forlaget modtage en højopløselig pdf-fil af artiklen, når den er blevet trykt.

Alle forfattere modtager et trykt eksemplar af det nummer, hvori deres artikel er bragt. Der sendes et antal blade til hovedforfatteren svarende til antal forfattere. Hovedforfatteren fordeler bladene blandt de øvrige forfattere. Der skal derfor oplyses en postadresse for hovedforfatteren ved indsendelse af artiklen til redaktionen.

Det er muligt at købe et større antal trykte eksemplarer af et nummer af tidsskriftet. Antal og pris skal aftales, inden tidsskriftet går i trykken.

sponsorer