Mogens R. Flindt

Hvad ved vi om den invasive svovlorm, Marenzelleria viridis?

Nyhedsmedierne fattede for nyligt interesse for vores forskning i den invasive svovlorm. Vores udlægning af den biologiske og økologiske viden om disse orme blev imidlertid noget forvrænget, så det endte med historier om stinkende orme, som udrydder ålegræsset. Det var slet ikke meningen, da vi blot ønskede at formidle viden om en ny og interessant …

Hvad ved vi om den invasive svovlorm, Marenzelleria viridis? Læs mere »

Svigtende reetablering af ålegræs i fjorde

Der har den sidste tid udspillet sig en debat om de danske miljømyndigheders valg af ålegræssets dybdegrænse som eneste indikator for vores fjorde og kystområders økologiske tilstand i forhold til kravene i Vandrammedirektivet. Vi har gennem flere års undersøgelser vist, at reetablering af ålegræs ikke alene kan beskrives ved en monoton relation til total-kvælstof koncentrationen …

Svigtende reetablering af ålegræs i fjorde Læs mere »

Knust beton til fosforfjernelse i vandmiljøet – Del 1

Den diffuse afstrømning af fosfor (P) er fortsat et stort problem for vandkvaliteten i ferske og marine områder, hvilket kræver udvikling af metoder til at reducere eller fjerne denne P-belastning inden udledning til recipient. Knust beton er et billigt restprodukt fra industrien, som kan binde og fjerne opløst P. Beton er dog samtidig et basisk …

Knust beton til fosforfjernelse i vandmiljøet – Del 1 Læs mere »

Kemisk sørestaurering 2: Fysiske sidegevinster og ulemper

I mange danske søer vil overskuddet af fosfor i søbunden kunne bindes kemisk med aluminium eller Phoslock. Disse kemiske teknikker er lovende metoder til sørestaurering, men når de overføres fra laboratoriet til fuldskalaforsøg, får de fysiske forhold i vandmasserne pludselig stor betydning. Vi præsenterer her, hvor forskelligt de to produkter opfører sig under og efter …

Kemisk sørestaurering 2: Fysiske sidegevinster og ulemper Læs mere »

Plantebunden næringsstoftransport – en overset transportmekanisme

Når man går en tur langs stranden umiddelbart efter et kraftigt blæsevejr, er der ofte skyllet store mængder vandplanter op. Ålegræs og makroalger ligger i høje tuer og besværliggør søndagsturen. Planterne er revet op fra bunden og transporteret med vandet ind på kysten eller ud på dybere vand, afhængig af vind- og strømretningerne. Foreligger der …

Plantebunden næringsstoftransport – en overset transportmekanisme Læs mere »

Retablering af ålegræs i fjorde

Med implementeringen af EU’s Vandrammedirektiv bliver ålegræs ind­draget som nøgleparameter i vurderingen af de europæiske fjordes økologiske tilstand. Hidtil er det imidlertid ikke lykkedes at forstå, hvorfor ålegræsset ikke retableres i mange beskyttede fjorde og kystområder, hvor vandkvaliteten er forbedret. I dette lille pilotstudie undersøgtes ålegræssets retableringsmuligheder med hensyn til fysisk stress skabt af vandstrømme …

Retablering af ålegræs i fjorde Læs mere »

Kemisk oxidation af klorerede opløsningsmidler

Kemisk oxidation er en ofte anvendt afværgemetode overfor forurening med klorerede opløsningsmidler. Metoden består af tilsætning af oxidationsmiddel til jord og grundvand. Det er en effektiv metode, hvis der er kontakt mellem oxidationsmiddel og forurening. Til gengæld kan der være bivirkninger ved at tilsætte oxidationsmiddel til jord og grundvand i form af eksempelvis mobilisering af …

Kemisk oxidation af klorerede opløsningsmidler Læs mere »