2010

Landskabsbaseret regnvandshåndtering i København

I Københavns fremtidige indsats mod kloakoverløb og klimaændringer satses på lokal håndtering af regnvand. Frem for at gøre kloakkerne større skal nedløbsrør og vejbrønde afkobles fra kloakken og regnvandet håndteres i byens landskab – såvel synligt over jorden, som usynligt under jorden. Københavns Energi anslår besparelsespotentialet sammenlignet med konventionelle kloakudvidelser til 5 – 10 milliarder.

Landskabsbaseret regnvandshåndtering i København Read More »

Et værktøj til hydrologisk modellering af LAR

Indførelse af LAR (Lokal afledning af regnvand) som erstatning for kloakbaseret afledning medfører ændringer i det urbane vandkredsløb; regnvand unddrages kloakkerne og håndteres ved nedsivning, fordampning, forsinkelse eller forbrug. Hydrologisk modellering af LAR er et stærkt redskab til at optimere en LAR-strategi mht. forskellige målsætninger, f.eks. at eliminere risikoen for oversvømmelser på kort tidsskala og

Et værktøj til hydrologisk modellering af LAR Read More »

Et første landsdækkende redoxkort

Redoxgrænsen, der beskriver overgangen fra oxiderede til reducerede jordlag, er kortlagt ved borebeskrivelser eller fastlagt på baggrund af oplysninger om bl.a. geologiske, topografiske og morfologiske forhold. I alt 11.999 boringer i unge kvartære aflejringer viste sig egnede for denne første version af et landsdækkende redoxkort med en opløselighed på 1 km x 1 km. Forfattere:

Et første landsdækkende redoxkort Read More »

Et første landsdækkende redoxkort

Redoxgrænsen, der beskriver overgangen fra oxiderede til reducerede jordlag, er kortlagt ved borebeskrivelser eller fastlagt på baggrund af oplysninger om bl.a. geologiske, topografiske og morfologiske forhold. I alt 11.999 boringer i unge kvartære aflejringer viste sig egnede for denne første version af et landsdækkende redoxkort med en opløselighed på 1 km x 1 km Forfattere:

Et første landsdækkende redoxkort Read More »

Regnafstrømningens kvalitet på agendaen

Hvor regnafstrømningen fra byerne hidtil er blevet ledt til fælles- eller separat kloak er det sandsynligt, at vi i fremtiden i højere grad tilbageholder vandet på overfladen og lader det nedsive eller udnytter vandet til rekreative formål i bymiljøet. Den form for regnvandshåndtering stiller os overfor nogle hidtil usete udfordringer omkringsikring af regnafstrømningens kvalitet. Forfattere:

Regnafstrømningens kvalitet på agendaen Read More »