2010

Hvordan tilpasser vi os til et ændret klima?

Ifølge adskillige undersøgelser tror ca. 40% af Danmarks befolkning ikke på klimaændringer. Desværre afhænger ændringer ikke af spørgeskemaer, og vi ser allerede nu tydelige tegn på klimaændringer i den retning som klimamodellerne forudsiger. Derfor må vi forberede os på et ændret klima. Men hvad indebærer det og skal vi virkelig starte nu? Denne artikel fokuserer

Hvordan tilpasser vi os til et ændret klima? Read More »

Lavt vand – en nødvendighed for geddeyngel

Det er almindelig kendt, at gedder foretrækker at gyde på lavt vand. Gydningen foregår som hovedregel enten i bredzonen i vore søer eller på oversvømmede enge nær søerne. Det område, der vælges, er normalt med tæt vegetation, f.eks. undervandsplanter, som deres æg kan hænge på, mens de klækker. De nyklækkede geddelarver hænger også fast på

Lavt vand – en nødvendighed for geddeyngel Read More »

Kvalitetsløft for biologiske vandløbsundersøgelser ?

Med Vandrammedirektivet er biologiske undersøgelser kommet i fokus. Det er ud fra disse, at miljømål i vandområderne opstilles, og målopfyldelsen kontrolleres. Derfor må det undre, at der stadig ikke er indført en autoriseret kontrol af kvaliteten af biologiske undersøgelser. For at udføre kemiske analyser skal analyselaboratorier nemlig være godkendte, og deres analysekvalitet kontrolleres til stadighed.

Kvalitetsløft for biologiske vandløbsundersøgelser ? Read More »

Habitatområde forurenes af miljøgift

Esrum Sø er en naturvidenskabelig perle, da søen er en af Danmarks og verdens mest velundersøgte søer med data helt tilbage fra 1800-tallet. Der er derfor store naturvidenskabelige interesser knyttet til den. Dertil er søen udpeget som habitatområde som led i implementeringen af EF-habitatdirektivet. Undersøgelser har vist, at Esrum Søs værdier trues af en gammel

Habitatområde forurenes af miljøgift Read More »

Naturkonsekvensvurdering – uden videnskabelig tvivl!

Hvis en myndighed vurderer, at et projekt eller en plan kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der udarbejdes en naturkonsekvensvurdering. En række EF-domme har lagt grundlaget for en restriktiv tolkning af indholdet af dette krav. Videnskabelig tvivl skal komme Natura 2000-området til gode. En omfattende naturkonsekvensvurdering for en ny bro- eller tunnelforbindelse over Roskilde

Naturkonsekvensvurdering – uden videnskabelig tvivl! Read More »

Biodiversitet i vandløb – er tilbagegangen for vandaks standset?

Danmark har sammen med 189 andre lande og EU underskrevet FN’s Biodiversitetskonvention, der blev vedtaget på verdenstopmødet i Rio i 1992 med det klare mål at standse tabet af biologisk mangfoldighed. 2010 er udnævnt af FN til internationalt biodiversitetsår. Det betyder, at alle lande opfordres til at sætte særligt fokus på værdien af den biologiske

Biodiversitet i vandløb – er tilbagegangen for vandaks standset? Read More »