Nr. 3

Lavt vand – en nødvendighed for geddeyngel

Det er almindelig kendt, at gedder foretrækker at gyde på lavt vand. Gydningen foregår som hovedregel enten i bredzonen i vore søer eller på oversvømmede enge nær søerne. Det område, der vælges, er normalt med tæt vegetation, f.eks. undervandsplanter, som deres æg kan hænge på, mens de klækker. De nyklækkede geddelarver hænger også fast på …

Lavt vand – en nødvendighed for geddeyngel Læs mere »

Jordvarmeboringer – problemstillinger og perspektiver

I mange år er behovet for opvarmning af huse i Danmark blevet klaret ved hjælp af jordens ressourcer af kul, olie og naturgas. Efterhånden som disse fossile brændsler slipper op er der behov for at finde nye energikilder. Her er jordvarme nu ved at komme kraftigt på banen. Denne artikel beretter om jordvarmeboringer og de …

Jordvarmeboringer – problemstillinger og perspektiver Læs mere »

Kvalitetsløft for biologiske vandløbsundersøgelser ?

Med Vandrammedirektivet er biologiske undersøgelser kommet i fokus. Det er ud fra disse, at miljømål i vandområderne opstilles, og målopfyldelsen kontrolleres. Derfor må det undre, at der stadig ikke er indført en autoriseret kontrol af kvaliteten af biologiske undersøgelser. For at udføre kemiske analyser skal analyselaboratorier nemlig være godkendte, og deres analysekvalitet kontrolleres til stadighed. …

Kvalitetsløft for biologiske vandløbsundersøgelser ? Læs mere »

Habitatområde forurenes af miljøgift

Esrum Sø er en naturvidenskabelig perle, da søen er en af Danmarks og verdens mest velundersøgte søer med data helt tilbage fra 1800-tallet. Der er derfor store naturvidenskabelige interesser knyttet til den. Dertil er søen udpeget som habitatområde som led i implementeringen af EF-habitatdirektivet. Undersøgelser har vist, at Esrum Søs værdier trues af en gammel …

Habitatområde forurenes af miljøgift Læs mere »

Naturkonsekvensvurdering – uden videnskabelig tvivl!

Hvis en myndighed vurderer, at et projekt eller en plan kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der udarbejdes en naturkonsekvensvurdering. En række EF-domme har lagt grundlaget for en restriktiv tolkning af indholdet af dette krav. Videnskabelig tvivl skal komme Natura 2000-området til gode. En omfattende naturkonsekvensvurdering for en ny bro- eller tunnelforbindelse over Roskilde …

Naturkonsekvensvurdering – uden videnskabelig tvivl! Læs mere »

Besparelser ved oprensning af regnvandsbassiner

Når to fagområder der normalt ikke arbejder sammen mødes, kan nye muligheder opstå. I dette tilfælde er det afløbsområdet og jordog grundvandsområdet, der i samarbejde har udviklet et nyt koncept for oprensning af bl.a. regnvandsbassiner. Konceptet kan betyde store besparelser for bygherren. Forfattere: Kim Lorentzen & Benny Nielsen

Biodiversitet i vandløb – er tilbagegangen for vandaks standset?

Danmark har sammen med 189 andre lande og EU underskrevet FN’s Biodiversitetskonvention, der blev vedtaget på verdenstopmødet i Rio i 1992 med det klare mål at standse tabet af biologisk mangfoldighed. 2010 er udnævnt af FN til internationalt biodiversitetsår. Det betyder, at alle lande opfordres til at sætte særligt fokus på værdien af den biologiske …

Biodiversitet i vandløb – er tilbagegangen for vandaks standset? Læs mere »