Retablering af ålegræs i fjorde

Med implementeringen af EU’s Vandrammedirektiv bliver ålegræs ind­draget som nøgleparameter i vurderingen af de europæiske fjordes økologiske tilstand. Hidtil er det imidlertid ikke lykkedes at forstå, hvorfor ålegræsset ikke retableres i mange beskyttede fjorde og kystområder, hvor vandkvaliteten er forbedret. I dette lille pilotstudie undersøgtes ålegræssets retableringsmuligheder med hensyn til fysisk stress skabt af vandstrømme i forhold til fjordsedimenternes forankringspotentiale, for at besvare spørgsmålet: Er sedimentologiske ændringer årsag til den manglende retablering af ålegræs i danske fjorde

Forfattere: Mogens R. Flindt, Morten Lundkvist og Cathrine Bøgh Pedersen

LinkedIn