Vandafstrømning og jordbundsforhold

Vand strømmer til vandløbene som overfladisk afstrømning, gennem dræn og fra grundvandsmagasiner. Afstrømningsmønsteret har blandt andet betydning for risikoen for kvælstof- og fosfortab. Ved udarbejdelse af vandplaner og handleplaner i forhold til overfladevand er der behov for at målrette indsatsen mod de områder, hvor der er størst risiko for tab til vandmiljøet. Kan man beskrive afstrømningsmønsteret indenfor et opland ud fra tilgængelige jordbundsdata? Resultaterne af denne undersøgelse peger på, at den eksisterende landsdækkende jordbundskortlægning vil kunne anvendes til dette.

Forfattere: Lisbeth Wiggers

LinkedIn