LISBETH WIGGERS

Vandafstrømning og jordbundsforhold

Vand strømmer til vandløbene som overfladisk afstrømning, gennem dræn og fra grundvandsmagasiner. Afstrømningsmønsteret har blandt andet betydning for risikoen for kvælstof- og fosfortab. Ved udarbejdelse af vandplaner og handleplaner i forhold til overfladevand er der behov for at målrette indsatsen mod de områder, hvor der er størst risiko for tab til vandmiljøet. Kan man beskrive […]

Vandafstrømning og jordbundsforhold Read More »

Fosfat i vandløb – betydning af oplandsfaktorer

Fosforbelastningen til søer og fjorde sker ikke kun i forbindelse med erosion og som partikelbundet fosfor. Den opløste fraktion udgør i mange vandløb den største del. Hvad er sammenhængen til f.eks. fosforoverskuddet i oplandet, til jordbundsforhold m.v.? En forståel­se af disse sammenhænge vil både kunne anvendes i relation til at beregne fosforbelastning fra umålte oplande

Fosfat i vandløb – betydning af oplandsfaktorer Read More »

Jordpuljen – en joker i udvaskningsberegninger

Udvaskningen af kvælstof fra landbrugsjorden beregnes med forskellige metoder. En række metoder baserer sig på opgørelser af tilførsler og fraførsler af kvælstof til marken – en balanceberegning. Når metoderne ikke altid giver samme resultat, ligger en stor del af forklaringen i de antagelser, der er gjort med hensyn til opbygning eller nedbrydning af en organisk

Jordpuljen – en joker i udvaskningsberegninger Read More »

Diffus fosforbelastning – transportveje og regulering

Den diffuse fosfortilførsel er i dag den største fosforkilde til de flestesøer og fjorde – og ofte for stor til, at der kan opnås en god miljømæssig tilstand. Hvis tilførslen skal reduceres, er det vigtigt at gøresig klart, på hvilken form og ad hvilke transportveje fosfor når fremtil vandløbene, så indsatsen kan målrettes. Hvis der

Diffus fosforbelastning – transportveje og regulering Read More »