Diffus fosforbelastning – transportveje og regulering

Den diffuse fosfortilførsel er i dag den største fosforkilde til de fleste
søer og fjorde – og ofte for stor til, at der kan opnås en god miljømæssig tilstand. Hvis tilførslen skal reduceres, er det vigtigt at gøre
sig klart, på hvilken form og ad hvilke transportveje fosfor når frem
til vandløbene, så indsatsen kan målrettes. Hvis der ikke sker en
regulering af den diffuse fosforbelastning, er der en risiko for, at den
vil øges som følge af den fosforophobning, der i dag sker i dansk
landbrugsjord.

Forfattere: LISBETH WIGGERS

Kategori: 2003

LinkedIn