Svigtende reetablering af ålegræs i fjorde

Der har den sidste tid udspillet sig en debat om de danske miljømyndigheders valg af ålegræssets dybdegrænse som eneste indikator for vores fjorde og kystområders økologiske tilstand i forhold til kravene i Vandrammedirektivet. Vi har gennem flere års undersøgelser vist, at reetablering af ålegræs ikke alene kan beskrives ved en monoton relation til total-kvælstof koncentrationen i vore fjorde. Vi vil her ved vore eksperimentelle resultater dokumentere, hvorfor ålegræsværktøjet ikke kan stå alene.

Forfattere: Mogens R. Flindt, Erik Kristensen og Thomas Valdemarsen

LinkedIn