Nr. 2

Fuglenes biodiversitet i nye danske søer

Over de sidste 30 år er mere end 50 søer blevet anlagt eller reetableret i Danmark. Men mangel på studier har gjort det meget svært at bedømme biodiversitetens udvikling i årene herefter. Ornitologers omfattende observationer indrapporteret til Dansk Ornitologisk Forening (DOFbasen.dk) benyttes her til at afsløre fuglenes udvikling i nye søer over 14 år og […]

Fuglenes biodiversitet i nye danske søer Read More »

Udtjente fundamenter i havet – menneskeskabte oaser eller marint affald

Tusindvis af marine fundamenter står i de kommende årtier over for skrotning, hvor fundamenterne efter gældende lovgivning skal fjernes fuldstændigt fra havbunden. Seneste forskning peger på, at fundamenterne ofte fungerer som rev, der spiller en positiv rolle for havmiljøet. Der er derfor behov for, at man overvejer, om udtjente fundamenter i Danmark kan fungere som

Udtjente fundamenter i havet – menneskeskabte oaser eller marint affald Read More »

Undervandsplanters rolle i minivådområder

Konstruerede minivådområder, som virkemiddel til reducering af næringsstofbelastning fra drænede landbrugsarealer, kan effektiviseres ved at beplante det konstruerede vådområde med undervandsplanter, som supplement til den ofte naturligt forekommende rørsumpsvegetation. På den måde øges den totale næringsstoftilbageholdelse i systemet via planters direkte og indirekte effekter på næringsoptagelse. Forfattere: Annica Olesen, Solvei M. Jensen, Anette B. Alnøe,

Undervandsplanters rolle i minivådområder Read More »

Sensorbaseret badevandsvarsling

Aarhus Kommune har vi udviklet og afprøvet en ny og simple metode til overvågning af badevandskvaliteten. Vi har opbygget en statistisk model, som varsler om forhøjet indhold af E. coli i badevandet. Modellen baseres på målinger af badevandets ledningsevne. Måling af elektrisk ledningsevne foretages ”real-time” med en billig sensor, der placeres i badevandet. Data fra

Sensorbaseret badevandsvarsling Read More »

Udtjente fundamenter i havet – menneskeskabte oaser eller marint affald?

Tusindvis af marine fundamenter står i de kommende årtier over for skrotning, hvor fundamenterne efter gældende lovgivning skal fjernes fuldstændigt fra havbunden. Seneste forskning peger på, at fundamenterne ofte fungerer som rev, der spiller en positiv rolle for havmiljøet. Der er derfor behov for, at man overvejer, om udtjente fundamenter i Danmark kan fungere som

Udtjente fundamenter i havet – menneskeskabte oaser eller marint affald? Read More »

Evidensbaseret naturforvaltning af moser

Vurderinger af sårbare naturtyper i to moser på Københavns Vestegn er foretaget med udgangspunkt i tre aktuelle problemstillinger, der knytter sig til mange danske moser med effekter af øget grundvandsindvinding i mosens nærområde, øget afvanding ved dræning direkte i mosen samt effekter af fremtidige klimaforandringer. Erfaringerne fra dette arbejde forventes at føre til en forbedret

Evidensbaseret naturforvaltning af moser Read More »

Udtjente fundamenter i havet – menneskeskabte oaser eller marint affald

Tusindvis af marine fundamenter står i de kommende årtier over for skrotning, hvor fundamenterne efter gældende lovgivning skal fjernes fuldstændigt fra havbunden. Seneste forskning peger på, at fundamenterne ofte fungerer som rev, der spiller en positiv rolle for havmiljøet. Der er derfor behov for, at man overvejer, om udtjente fundamenter i Danmark kan fungere som

Udtjente fundamenter i havet – menneskeskabte oaser eller marint affald Read More »

Klimaændringers betydning for europæisk landbrug

For tredive år siden var klimaændringer stort set usynligt i den offentlige debat. Men forskningen var opmærksom på problemstillingen, og et internationalt og europæisk forskningssamarbejde har givet stor viden om konsekvenserne af klimaændringer for fødevareproduktion. Samtidig er der stigende fokus på hvordan landbruget kan producere klimavenligt. Forfattere: Jørgen E. Olesen

Klimaændringers betydning for europæisk landbrug Read More »

Kildepladsbeskyttelse: mangan, arsen og jern – ”show-stoppere” i afværgeanlæg

Grundvand fra afværgeanlæg skal overholde miljøkvalitetskravene i recipienten vandet ledes til. Men det er dyrt ved traditionel vandbehandling. Her viser vi erfaringer fra alternative, full-skala afværgeanlæg som bortleder grundvand gennem hhv. et rodzoneanlæg og et regnvandsbassin. Resultaterne peger på, at man på små arealer kan integrere afværgeløsninger i byrummet, f.eks. i eksisterende regnvandsbassiner. Fjernelse af

Kildepladsbeskyttelse: mangan, arsen og jern – ”show-stoppere” i afværgeanlæg Read More »