Kildepladsbeskyttelse: mangan, arsen og jern – ”show-stoppere” i afværgeanlæg

Grundvand fra afværgeanlæg skal overholde miljøkvalitetskravene i recipienten vandet ledes til. Men det er dyrt ved traditionel vandbehandling. Her viser vi erfaringer fra alternative, full-skala afværgeanlæg som bortleder grundvand gennem hhv. et rodzoneanlæg og et regnvandsbassin. Resultaterne peger på, at man på små arealer kan integrere afværgeløsninger i byrummet, f.eks. i eksisterende regnvandsbassiner. Fjernelse af mangan (Mn) skal man særligt være opmærksom på, mens arsen (As) og jern (Fe) lettere kan styres.

Forfattere: Jennie Bjerring Madsen, Søren Munch Kristiansen & Bo Vægter

LinkedIn