Søren Munch Kristiansen

Næringsstofreduktion i vandmættede bufferzoner

Første resultater fra to vandmættede danske bufferzoner på henholdsvis organogen og mineraljord viser høj positiv effekt på reduktion af nitrat i drænvand. Retentionen af fosfor (P) afhænger af jordtypen og de biogeokemiske forhold. Mineraljorden fungerer som en effektiv P-sink, mens der er et potentielt tab af P fra den organogene jord Forfattere: Sophie Bæk Lyngaa, […]

Næringsstofreduktion i vandmættede bufferzoner Read More »

Kildepladsbeskyttelse: mangan, arsen og jern – ”show-stoppere” i afværgeanlæg

Grundvand fra afværgeanlæg skal overholde miljøkvalitetskravene i recipienten vandet ledes til. Men det er dyrt ved traditionel vandbehandling. Her viser vi erfaringer fra alternative, full-skala afværgeanlæg som bortleder grundvand gennem hhv. et rodzoneanlæg og et regnvandsbassin. Resultaterne peger på, at man på små arealer kan integrere afværgeløsninger i byrummet, f.eks. i eksisterende regnvandsbassiner. Fjernelse af

Kildepladsbeskyttelse: mangan, arsen og jern – ”show-stoppere” i afværgeanlæg Read More »

Dyrkning sender fortidens kulstof fra jord til fjord

Det er velkendt, at dyrkning af jord kan udlede ekstra kulstof til atmosfæren, men intensiv dyrkning mobiliserer også større mængder organisk bundet kulstof til vandløb, som giver øget næring til alger og bakterier i vandmiljøer. Nye studier tyder på, at dette opløste organiske kulstof er meget gammelt. Markpraksis og dræning er hovedårsagen til remobilisering og

Dyrkning sender fortidens kulstof fra jord til fjord Read More »

Vejsalt i grundvandet

En del af de ca. 280.000 tons salt, som hver vinter spredes på vejene, udvaskes til grundvandet. En national opgørelse baseret på vejsaltsforbrug, modellering og grundvandskemi viser, at klorid fra vejsaltet ikke udgør et regionalt eller nationalt problem for grundvandskvaliteten i Danmark. Men i trafikintensive områder kan vejsalt forøge kloridindholdet i grundvandet væsentligt. Forfattere: Søren

Vejsalt i grundvandet Read More »