2018

Sådan måles potentiale for kvælstofudvaskning

Måling af jordens indhold af mineralsk kvælstof (N-min) om efteråret kan anvendes som indikator for den potentielle kvælstofudvaskning fra rodzonen. Prøvetagning og bestemmelse af N-min efter veldefinerede retningslinjer er afgørende for med hvilken præcision N-min er indikator for kvælstofudvaskning i vinterhalvåret. Forfattere: Christen D. Børgesen, Kristoffer Piil, Finn P. Vinther & Søren Kolind Hvid

Sådan måles potentiale for kvælstofudvaskning Read More »

Kvælstofregulering og målretning med målinger

Kvælstofregulering kan baseres på det potentiale for kvælstofudvaskning, som dyrkningen af jorden er årsag til. Udvaskningspotentialet kan måles med N-min. I en emissionsbaseret regulering kan måling af N-min indgå som en udfordringsret. Målinger i vandløb og i dræn kan anvendes som grundlag for målretning af reguleringen og dermed kvælstofindsatsen. Forfattere: Søren Kolind Hvid

Kvælstofregulering og målretning med målinger Read More »

N-min som indikator for kvælstofudvaskning

Måling af kvælstofudvaskning fra rodzonen på dyrkede arealer med sugeceller er dyrt og urealistisk at gennemføre rutinemæssigt. Et alternativ kan være måling af jordens indhold af mineralsk kvælstof (N-min) i efteråret. Det kan give information om udvaskningspotentialet. Der er opstillet en model, der kan prædiktere udvaskningen fra en mark, baseret på den målte N-min i

N-min som indikator for kvælstofudvaskning Read More »

Måling af kvælstoftransport i dræn

Målinger af drænvandføring og nitratudvaskning via drænsystemer er blevet målt i en to-årig periode ved to forskellige lokaliteter. Ved den ene lokalitet på Sydvestsjælland blev der målt på fire sammenhængende drænsystemer, der alle var systemdrænede. Ved den anden lokalitet i Østjylland blev der målt på et enkelt drænsystem. Målingerne kan give vigtige informationer om vand-

Måling af kvælstoftransport i dræn Read More »

Enkel metode til måling af nitrat i vandløb

Måling af nitrat i vandløb og dræn er et vigtigt redskab til at følge udviklingen i N-transport og effekt af tiltag, der skal reducere tab af kvælstof. Prøvetagning med Sorbisense-metoden® tilbyder langtids passiv prøvetagning som et alternativ til traditionelle vandprøver. Metoden er billigere og enklere at anvende på steder, hvor der kræves mange punktprøver med

Enkel metode til måling af nitrat i vandløb Read More »

Udfordringer ved estimering af lokal nitratretention

Det nationale nitratretentionskort anvendes til prioritering af kvælstofvirkemidlers placering og indgår i det nationale potentialekort for drænvirkemidler. Kortet er baseret på nationale data, og det ville være ønskeligt at kunne eftervise kortets præcision lokalt. I denne artikel undersøges muligheder og udfordringer ved anvendelse af lokale vandløbsmålinger til estimering af nitratretentionen. Forfattere: Ida M. V. Christiansen

Udfordringer ved estimering af lokal nitratretention Read More »

Koncept for kvælstofregulering på basis af drænmålinger

Der er stor interesse for anvendelsen af drænmålinger som grundlag for en emissionsbaseret kvælstofregulering. Der er dog en række udfordringer i forhold til, at kunne anvende drænmålinger som grundlag for en kvælstofregulering. Artiklen beskriver forudsætninger og barrierer for en kvælstofregulering baseret på lokale drænmålinger. Forfattere: Bo V. Iversen, Charlotte Kjærgaard, Gitte Blicher Mathiesen & Anker

Koncept for kvælstofregulering på basis af drænmålinger Read More »