Vand og kvælstof fra mark til fjord

På baggrund af målinger kan virkemidler placeres på marker og i oplande med stor kvælstofudledning til vandløb og kyst. Herved opnås en stor effekt af virkemidler. Det viser studier i tre pilotoplande. Det er også vist, at for fire drænoplande findes en god sammenhæng mellem det målte indhold af uorganisk kvælstof i rodzonen om efteråret og kvælstoftransporten i drænene den efterfølgende vinter.

Forfattere: Gitte Blicher-Mathiesen, Henrik Tornbjerg, Kristoffer Piil, Bo Vangsø Iversen, Jane R. Poulsen, Sofie van’t Veen, Brian Kronvang, Anker Laier Højberg & Søren Kolind Hvid

LinkedIn