Et kvælstofudledningskort

Udledningen af kvælstof til overfladevand sker både fra punktkilder og diffuse kilder i et opland, herunder især fra landbrugsarealer. Muligheden for at etablere et kvælstofudledningskort på lokal skala (200-1200 ha) i 3 pilotoplande er blevet undersøgt. Kan det gøres? Og med hvilke usikkerheder. Og hvordan kan data anvendes til at undersøge den lokale grundvandsretention af kvælstof?

Forfattere: Sofie G. W. van’t Veen, Ane Kjeldgaard, Henrik Tornbjerg, Jørgen Windolf, Niels B. Ovesen, Gitte Blicher-Mathiesen & Brian Kronvang

LinkedIn