2011

Sø-monitering for vurdering af klimaændringer i lavarktis – ved Nuuk

I Grønland overvåges to oplande med det formål at vurdere eventuelle effekter af klimaændringer. Den ene station er lavarktisk og ligger syd for Nuuk i Kobbefjord. Det fulde prøvetagningsprogram blev startet i 2008 og omfatter både terrestriske og akvatiske elementer. Der foreligger nu resultater fra de første 3 år, og i denne artikel præsenteres og […]

Sø-monitering for vurdering af klimaændringer i lavarktis – ved Nuuk Read More »

Paradigmeskift i forvaltning af kystnære farvande

Meget tyder på, at den nuværende strategi med ensidig fokus på kvælstofreduktion som middel til at nå de ønskede miljømål i danske farvande ikke er vejen frem, og at der også bør kigges i andre retninger. En ny forvaltningsstrategi bør udvikles i forbindelse med næste vandplan planperiode. Men er danske myndigheder klar til atforlade et

Paradigmeskift i forvaltning af kystnære farvande Read More »

Udledte næringsstoffers påvirkning af vandkvalitet

Tilledningen af kvælstof (N) og fosfor (P) til tre vestjyske åer kan korreleres med målinger af disse parametre i vandløbene. Udledninger fra rensningsanlæg, dambrug, landbruget, regnvand samt ”natur” af N og P er bestemt for 80erne og for ca. 2004. Beregnede koncentrationer sammenholdes med målt vandkvalitet i perioden. Forfattere: Jeppe Edens, Bent Hasholt & Andreas

Udledte næringsstoffers påvirkning af vandkvalitet Read More »

Electric Resistance Heating – Ny oprensningsmetode til lerjord

Fortidens synder kan måles i vandværkernes drikkevand og i parcelhusenes indeklima. Især de kræftfremkaldende chlorerede opløsningsmidler er farlige. Men de kan være svære at rense op. Især i moræneler, hvor opgravning ofte er eneste mulighed for en totaloprensning. Nu er et nyt alternativ for første gang blevet testet i Danmark, nemlig den termiske afværgemetode, Electric

Electric Resistance Heating – Ny oprensningsmetode til lerjord Read More »

Ny viden om effekter af pesticider i vandløb

Medierne afspejler en stadig offentlig interesse for betydningen af pesticider i vores miljø. Og pesticider forbindes automatisk med dansk landbrug. Men er det retfærdigt? Og hvor stor betydning har pesticiderne i forhold til andre faktorer, som påvirker miljøet? Ny dansk og udenlandsk forskning kaster lys over effekterne af pesticider i vore vandløb, og mulighederne for

Ny viden om effekter af pesticider i vandløb Read More »

Biodiversitet i habitatområder – styrkes den af husdyrloven?

I Danmark er en af de største trusler for både vandsøkosystemer og terrestrisk natur for stor belastning med næringsstoffer. Det er grunden til, at en stor del af naturtyperne i de danske habitatområder ikke har gunstig bevaringsstatus. Ifølge de danske Vand- og Natura 2000 planer skal belastningen reguleres via husdyrloven. Det er bekymrende, fordi den

Biodiversitet i habitatområder – styrkes den af husdyrloven? Read More »