Udledte næringsstoffers påvirkning af vandkvalitet

Tilledningen af kvælstof (N) og fosfor (P) til tre vestjyske åer kan korreleres med målinger af disse parametre i vandløbene. Udledninger fra rensningsanlæg, dambrug, landbruget, regnvand samt ”natur” af N og P er bestemt for 80erne og for ca. 2004. Beregnede koncentrationer sammenholdes med målt vandkvalitet i perioden.

Forfattere: Jeppe Edens, Bent Hasholt & Andreas Bech Mikkelsen

LinkedIn