Nr. 1

Svigtende reetablering af ålegræs i fjorde

Der har den sidste tid udspillet sig en debat om de danske miljømyndigheders valg af ålegræssets dybdegrænse som eneste indikator for vores fjorde og kystområders økologiske tilstand i forhold til kravene i Vandrammedirektivet. Vi har gennem flere års undersøgelser vist, at reetablering af ålegræs ikke alene kan beskrives ved en monoton relation til total-kvælstof koncentrationen […]

Svigtende reetablering af ålegræs i fjorde Read More »

Vejsalt i grundvandet

En del af de ca. 280.000 tons salt, som hver vinter spredes på vejene, udvaskes til grundvandet. En national opgørelse baseret på vejsaltsforbrug, modellering og grundvandskemi viser, at klorid fra vejsaltet ikke udgør et regionalt eller nationalt problem for grundvandskvaliteten i Danmark. Men i trafikintensive områder kan vejsalt forøge kloridindholdet i grundvandet væsentligt. Forfattere: Søren

Vejsalt i grundvandet Read More »

Ændringer i næringsstofomsætning efter en kemisk sørestaurering

Hvad sker der med omsætningen af næringsstoffer, når en sø behandles med aluminium? Er det kun omsætningen af fosfor som ændres pga. bindingen til aluminium, eller ændrer en aluminiumbehandling også omsætningen af kvælstof, silikat og opløst organisk stof? Svaret er Ja – illustreret med resultater fra Nordborg Sø, som blev behandlet med aluminium i efteråret

Ændringer i næringsstofomsætning efter en kemisk sørestaurering Read More »

Et første landsdækkende redoxkort

Redoxgrænsen, der beskriver overgangen fra oxiderede til reducerede jordlag, er kortlagt ved borebeskrivelser eller fastlagt på baggrund af oplysninger om bl.a. geologiske, topografiske og morfologiske forhold. I alt 11.999 boringer i unge kvartære aflejringer viste sig egnede for denne første version af et landsdækkende redoxkort med en opløselighed på 1 km x 1 km. Forfattere:

Et første landsdækkende redoxkort Read More »

Nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone

I opgraderingen af risikovurderingsværktøjet JAGG til version 2.0 vil det som noget nyt være muligt, at vurdere naturlig nedbrydning under nedsivning af oliestoffer i jordens umættede zone til primært grundvand. Denne artikel beskriver et screeningsværktøj, der på baggrund af målinger af fysiske og kemiske parametre i jorden kan tydeliggøre om der er basis for at

Nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone Read More »

Knust beton til fosforfjernelse i vandmiljøet – Del 1

Den diffuse afstrømning af fosfor (P) er fortsat et stort problem for vandkvaliteten i ferske og marine områder, hvilket kræver udvikling af metoder til at reducere eller fjerne denne P-belastning inden udledning til recipient. Knust beton er et billigt restprodukt fra industrien, som kan binde og fjerne opløst P. Beton er dog samtidig et basisk

Knust beton til fosforfjernelse i vandmiljøet – Del 1 Read More »

Caries og drikkevandets kvalitet

Drikkevandskvaliteten har stor betydning for forekomsten af caries blandt 15 årige skolebørn, også selv om de bruger fluoridholdigt tandpasta. Ud over den kendte effekt af fluorid har vi vist, at calcium også har en væsentlig betydning. Begge ioner forebygger caries. Denne viden har væsentlig sundhedsmæssig betydning i forhold til en generel kvalitetsbedømmelse af drikkevandet samt

Caries og drikkevandets kvalitet Read More »

Beskyttelse af vådområder og overfladevand

En effektiv indsats for at beskytte eller retablere truede vådområder eller vandløbsstrækninger, søer og kystvande, kræver en grundlæggende forståelse for økosystemernes placering indenfor det hydrologiske kredsløb og for økosystemernes afhængighed af udveksling med grundvand. En typologi for Grundvand-Overfladevand-Interaktion (GOI) karakteriserer dette på en systematisk måde i overensstemmelse med Vandramme- og Grundvandsdirektivernes bestemmelser. GOI typologien har

Beskyttelse af vådområder og overfladevand Read More »