Beskyttelse af vådområder og overfladevand

En effektiv indsats for at beskytte eller retablere truede vådområder eller vandløbsstrækninger, søer og kystvande, kræver en grundlæggende forståelse for økosystemernes placering indenfor det hydrologiske kredsløb og for økosystemernes afhængighed af udveksling med grundvand. En typologi for Grundvand-Overfladevand-Interaktion (GOI) karakteriserer dette på en systematisk måde i overensstemmelse med Vandramme- og Grundvandsdirektivernes bestemmelser. GOI typologien har en række anvendelsesmuligheder i vand- og naturplaner.

Forfattere: Mette Dahl, Klaus Hinsby og Jens Christian Refsgaard

LinkedIn