2007

Hvordan virker Intelligente BufferZoner?

Landbrugspakken fra 2016 indeholder planer om en målrettet regulering af landbrugets kvælstofemissioner. Derfor er det vigtigt at få udviklet og testet nye virkemidler som kan medvirke til at reducere kvælstofudvaskning og -tab til overfladevand. Som noget nyt har vi testet effekterne af en Intelligent BufferZone (IBZ), der typisk placeres indenfor en 10 m randzone langs

Hvordan virker Intelligente BufferZoner? Read More »

Afbrænding af husdyrgødning

Siden 1985 er der gennemført en række handlingsplaner, der alle har til formål at begrænse tabet af næringsstoffer fra landbruget (se boks). Det gennemgående princip har været, at husdyrgødning anvendes som gødning i planteproduktionen, hvorved miljøeffekten opnås parallelt med en øget udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen. Forsommerens ændringer af love og bekendtgørelser bryder med dette

Afbrænding af husdyrgødning Read More »

Bionedbrydning af kemikalier i renseanlæg

Spildevandet fra moderne bysamfund indeholder en kompleks cocktail af miljøfremmede stoffer. De fleste større renseanlæg reducerer koncentrationen af en række miljøfremmede stoffer, men ikke i tilstrækkelig grad til at eliminere risikoen for skader i miljøet. Artiklen bygger på et Ph.d.-projekt om fjernelse af miljøfremmede stoffer i renseanlæg med fokus på efterfølgende procesoptimering. Forfattere: Kåre Press-Kristensen

Bionedbrydning af kemikalier i renseanlæg Read More »

Bæredygtig dåb

Dåbshandlinger er stærkt vandforbrugende i de fleste religioner. I en tid med knappe vandressourcer er det oplagt at man bør se på det dåbsspecifikke vandforbrug. Udkastet til bæredygtig dåb i Den Danske Folkekirke er netop udsendt til høring og det rummer mange interessante detaljer. Artiklen redegør for problemerne ud fra en vandressourceforvaltningsmæssig synsvinkel. Forfattere: P.E.Dant

Bæredygtig dåb Read More »

Restaurering af søer: Udsætning af geddeyngel

Udsætning af geddeyngel som et redskab i restaurering af danske søer har kun sjældent ført til forbedret vandmiljø og klarere vand i søerne. Dette skyldes blandt andet, at de udsatte gedder overlever dårligt og kun i mindre grad er rovfisk. Derfor er udsætninger af gedder i forbindelse med restaurering af uklare søer nu indstillet. Forfattere:

Restaurering af søer: Udsætning af geddeyngel Read More »