Nr. 3

Hvordan virker Intelligente BufferZoner?

Landbrugspakken fra 2016 indeholder planer om en målrettet regulering af landbrugets kvælstofemissioner. Derfor er det vigtigt at få udviklet og testet nye virkemidler som kan medvirke til at reducere kvælstofudvaskning og -tab til overfladevand. Som noget nyt har vi testet effekterne af en Intelligent BufferZone (IBZ), der typisk placeres indenfor en 10 m randzone langs […]

Hvordan virker Intelligente BufferZoner? Read More »

Havbunden påvirker ålegræssets dybdegrænse

Det er primært tilgængeligheden af lys, der bestemmer, hvor dybt ålegræs vokser. Flere næringsstoffer giver uklart vand og begrænser dybdeudbredelsen. Men alligevel mangler ålegræsset ofte i områder, hvor der er lys nok til vækst, og andre faktorer end lyset har altså betydning for, hvor dybt planterne vokser. I artiklen beskriver vi, hvordan havbunden påvirker ålegræssets

Havbunden påvirker ålegræssets dybdegrænse Read More »

BNI – en hjælpende hånd til forvaltningen

Instituttet ”Baltic Nest Institute” (BNI) er et internationalt institut, som starter september 2007 med en afdeling i Danmark og en i Sverige. BNI skal udvikle og anvende økologiske og økonomiske modeller, scenarier og prognoser for Østersøregionen. Instituttet skal kun­ne sige til områdets politikere: Hvis I vil have en bedre miljøkvalitet, så kan BNI fortælle hvilke

BNI – en hjælpende hånd til forvaltningen Read More »

Forvaltning af både fugleliv og vandkvalitet i vådområder

Mange vådområder er de seneste 20 år forvaltet efter målsætningerne til vandkvalitet i vandmiljøplanerne og vandrammedirektivet. Forvaltningsmetoderne tager ikke altid hensyn til fuglelivet og de forpligtigelser vi har i forhold til bl.a. EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Denne artikel skitserer problematikken og giver et eksempel på hvordan man i en forvaltning kan tage højde for vandkvaliteten såvel som fuglene.

Forvaltning af både fugleliv og vandkvalitet i vådområder Read More »

Jordforurening i danske naturområder

Jordforurening i Danmark håndteres næsten udelukkende med henblik på at beskytte befolkningen og vores grundvand. Dette er på sin vis en fornuftig prioritering, men en række forurenede grunde ligger ved beskyttede naturområder, hvor forureningen kan påvirke dyr og planter. Problemets fulde omfang kendes ikke, ligesom der ikke er fastsat metoder til at vurdere og afværge

Jordforurening i danske naturområder Read More »

På jagt efter ålen i Sargassohavet – Galathea 3

Lige hjemvendt fra det gode skib RV Vædderen på Galathea 3 ekspeditionen gives her en dugfrisk rapport over de opnåede resultater på ”Togtben 17” fra St. Croix til Boston via Sargassohavet, hvor vi jagede ålens oprindelse. Sammen med professor, dr.scient Michael Møller Hansen fra Danmarks Fiskeriundersøgelser har undertegnede været projektleder for et åleprojekt under Galathea

På jagt efter ålen i Sargassohavet – Galathea 3 Read More »

Galathea-3: ”Søers Biologi” – status og tilbageblik

For godt syv måneder siden vendte vi hjem til Danmark efter intense feltundersøgelser i Galathea-3 regi. Vi kan nu se tilbage på to fanta­stiske Galathea-3 ekspeditioner, hvor vi i detaljer har undersøgt fersk­vandssøernes biologi, fødekædestruktur og biodiversitet på hhv. Azorerne og Tasmanien. Her beretter vi om vores projekt, erfaringer og oplevelser. Forfattere: Susanne Lildal Amsinck,

Galathea-3: ”Søers Biologi” – status og tilbageblik Read More »