Nr. 4

Afbrænding af husdyrgødning

Siden 1985 er der gennemført en række handlingsplaner, der alle har til formål at begrænse tabet af næringsstoffer fra landbruget (se boks). Det gennemgående princip har været, at husdyrgødning anvendes som gødning i planteproduktionen, hvorved miljøeffekten opnås parallelt med en øget udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen. Forsommerens ændringer af love og bekendtgørelser bryder med dette […]

Afbrænding af husdyrgødning Read More »

Bionedbrydning af kemikalier i renseanlæg

Spildevandet fra moderne bysamfund indeholder en kompleks cocktail af miljøfremmede stoffer. De fleste større renseanlæg reducerer koncentrationen af en række miljøfremmede stoffer, men ikke i tilstrækkelig grad til at eliminere risikoen for skader i miljøet. Artiklen bygger på et Ph.d.-projekt om fjernelse af miljøfremmede stoffer i renseanlæg med fokus på efterfølgende procesoptimering. Forfattere: Kåre Press-Kristensen

Bionedbrydning af kemikalier i renseanlæg Read More »

Bæredygtig dåb

Dåbshandlinger er stærkt vandforbrugende i de fleste religioner. I en tid med knappe vandressourcer er det oplagt at man bør se på det dåbsspecifikke vandforbrug. Udkastet til bæredygtig dåb i Den Danske Folkekirke er netop udsendt til høring og det rummer mange interessante detaljer. Artiklen redegør for problemerne ud fra en vandressourceforvaltningsmæssig synsvinkel. Forfattere: P.E.Dant

Bæredygtig dåb Read More »

Restaurering af søer: Udsætning af geddeyngel

Udsætning af geddeyngel som et redskab i restaurering af danske søer har kun sjældent ført til forbedret vandmiljø og klarere vand i søerne. Dette skyldes blandt andet, at de udsatte gedder overlever dårligt og kun i mindre grad er rovfisk. Derfor er udsætninger af gedder i forbindelse med restaurering af uklare søer nu indstillet. Forfattere:

Restaurering af søer: Udsætning af geddeyngel Read More »

Bedre monitering af perkolatudsivning fra lossepladser – Skibstrup Losseplads

Ved monitering af perkolatudsivning fra Skibstrup Losseplads i Helsingør Kommune blev der udviklet en enkel metode til kortlægning af perkolatfanens vertikale profil under selve borearbejdets udførel­se. Den vertikale placering af moniteringsfiltrene har derved kunnet foretages mere optimalt, idet perkolatfanen findes i hele grundvandsmagasinets tykkelse (20-30 m), samt i flere fronter. Forfattere: Poul Falkenberg & Steen

Bedre monitering af perkolatudsivning fra lossepladser – Skibstrup Losseplads Read More »

Vibrio i badevand

Roskilde Kommune har i den netop afsluttede sæson udført målinger for Vibriobakterier ved kommunens bandvandsstationer i Roskilde Fjord, og resultaterne viser umiddelbart ingen sammenhæng mellem vandtemperatur, saltholdighed og bakterieindhold. De giver dermed ingen nærmere retningslinier for eventuel varsling omkring risiko for opblomstring af Vibrio. Forfattere: Lars Gøtterup

Vibrio i badevand Read More »

Vandløbene er et vindue for CO2-frigivelse til atmosfæren

Danske vandløb er systematisk overmættede med CO2, hvilket fører til høj frigivelse til atmosfæren. Men hvad regulerer denne CO2-afgasning, og hvor vigtig er den i vandløbets og oplandets kulstofbalance? Det har vi undersøgt i to sjællandske vandløb. Forfattere: Kaj Sand-Jensen, Jens Chr. Bach Christensen, Niels Lagergaard Pedersen & Peter Stæhr

Vandløbene er et vindue for CO2-frigivelse til atmosfæren Read More »