Nr. 1

Nye modeller til beregning af ammoniaktab

Anvendelsen af en ny model for beregning af ammoniakemissionen fra stalde er mere retfærdig overfor den landmand, som fodrer sine dyr effektivt og derved mindsker tabet af næringsstoffer. Samtidig er udviklet en ny model til beregning af, hvordan temperatur og afgrødens højde påvirker ammoniakfordampningen af udbragt gylle. Forfattere: Sven G. Sommer, Martin N. Hansen og

Nye modeller til beregning af ammoniaktab Read More »

Biomonitering af ammoniaknedfaldet tæt ved stalden

Gennem et år er der foretaget målinger med biomonitorer af ammoniaknedfaldet fra en fjerkræstald, og der er samtidig gennemført målinger ved tre forsøg i vinterhvede med forskellig afstand til to stalde med hønniker. Målingerne er blevet brugt til at validere OML-DEP modellen. Forfattere: Hans Spelling Østergaard & Søren Ugilt Larsen

Biomonitering af ammoniaknedfaldet tæt ved stalden Read More »

Grundvandsmodel for Københavns Amt 1850-2003 – Del 1

Hovedstadsområdets problemer med et vandkredsløb i ubalance skyl­des påvirkninger fra årtiers overpumpning af grundvandsressourcen, byudvikling og klimaændringer. Der foreligger nu en histo­risk grundvandsmodel for årene 1850-2003, der er i stand til at beskrive og kvantificere disse påvirkninger. Grundlaget er dermed til stede for at belyse tiltag, der sikrer et fremtidigt bæredygtigt vandkredsløb. Forfattere: Jan Jeppesen

Grundvandsmodel for Københavns Amt 1850-2003 – Del 1 Read More »