Brian Kronvang

Pesticider i vandløb fra overfladiskafstrømning

Vi ser i fremtiden ind i et ændret klima med mere regn og mere ekstreme regnbyger. I dette klima vil overfladisk afstrømning fra marker ske både hyppigere og med større vandmængder. Denne hidtil oversete transportvej vil kunne medtage pesticider opløst i vandet og bundet til jordpartikler fra mark til vandløb. Derfor vilpulsforekomster af pesticider i […]

Pesticider i vandløb fra overfladiskafstrømning Read More »

Hvad er referencen for N & P i vandløb?

Fastlæggelsen af referencekoncentrationen for kvælstof (N) og fosfor (P) i vandløb i et næsten uforstyrret dansk landskab er en stor opgave, da vores landskab gennem tid har undergået meget store forandringer. I et nordisk samarbejde har vi samlet den eksisterende viden om emnet, som er en af hjørnestenene for fastlæggelse af målene i Vandplanerne Forfattere:

Hvad er referencen for N & P i vandløb? Read More »

Overfladisk afstrømning fra marker

Overfladisk afstrømning er en mulig transportvej for vand og stof fra marker til vandløb og søer. Historisk har overfladisk afstrømning dog ikke været i fokus, selvom der har været opmærksomhed på omfanget af vanderosion på marker. Mere ekstreme nedbørshændelser og mere nedbør i den sårbare efterårsperiode med sparsom vegetation på markerne kan ændre på dette.

Overfladisk afstrømning fra marker Read More »

Enkel metode til måling af nitrat i vandløb

Måling af nitrat i vandløb og dræn er et vigtigt redskab til at følge udviklingen i N-transport og effekt af tiltag, der skal reducere tab af kvælstof. Prøvetagning med Sorbisense-metoden® tilbyder langtids passiv prøvetagning som et alternativ til traditionelle vandprøver. Metoden er billigere og enklere at anvende på steder, hvor der kræves mange punktprøver med

Enkel metode til måling af nitrat i vandløb Read More »

Dyrkning sender fortidens kulstof fra jord til fjord

Det er velkendt, at dyrkning af jord kan udlede ekstra kulstof til atmosfæren, men intensiv dyrkning mobiliserer også større mængder organisk bundet kulstof til vandløb, som giver øget næring til alger og bakterier i vandmiljøer. Nye studier tyder på, at dette opløste organiske kulstof er meget gammelt. Markpraksis og dræning er hovedårsagen til remobilisering og

Dyrkning sender fortidens kulstof fra jord til fjord Read More »