2016

Rent ubehandlet drikkevand – kan vi bevare drømmen?

Vi drømmer om at drikke rent ubehandlet grundvand, et sundt naturprodukt uden menneskelig indgriben. Men kan drømmen opretholdes i vores komplicerede samfund, hvor alt skal være effektivt, og hvor der ikke må være kalkpletter på glasset? Jeg har arbejdet for rent drikkevand i mere end 30 år. Det har mødt modstand, og der er stadig …

Rent ubehandlet drikkevand – kan vi bevare drømmen? Læs mere »

Eutrofiering i Østersøen: Kuren virker

Genopretningen af miljøet i Østersøen, specielt hvad eutrofiering angår, er på rette vej. Et omfattende studie baseret på 112 års data har dokumenteret, hvornår miljøproblemerne startede, hvornår de toppede og hvordan Østersøen, nu efter et par årtiers reduktioner i tilførslerne af næringsstoffer, som et samlet system er på vej mod bedre miljøforhold. En yderligere reduktion …

Eutrofiering i Østersøen: Kuren virker Læs mere »

Hydrologiens betydning for mosser i rigkær

I rigkær bestemmer hydrologiens beskaffenhed i høj grad sammensætningen af plantearter, blandt andet fordi graden af vældpåvirkning og fluktuationer i grundvandspejlet kontrollerer ionsammensætning, iltmætning af substratet og dermed mængden af plantetilgængelige næringsstoffer som fosfor. Nylige studier peger på, at hydrologien har afgørende betydning for dækningsgraden af mosser, artsrigdommen, samt forekomst og hyppighed af enkeltarter af …

Hydrologiens betydning for mosser i rigkær Læs mere »

Omme Ådal

Beretningen om hvordan en flok lodsejere først udrettede Omme Å og siden sammen med Vejle Amt og Vejle Kommune fik naturen tilbage til Omme Ådal. Projektet er en af de sidste store reguleringsprojekter i Danmark. Forfattere: Bo Levesen

Sæt pris på miljøpåvirkningen

Flere private virksomheder og offentlige institutioner sætter kroner og ører på deres miljøpåvirkninger. Og det ikke kun inden for ”eget hegn”, men i hele værdikæden. Sådanne holistiske regnskaber har vist sig at være et stærkt redskab til at evaluere og prioritere virksomhedernes bæredygtighedsindsats. De fortæller, hvor fodaftrykket er størst. Og dét vel at mærke på …

Sæt pris på miljøpåvirkningen Læs mere »

Effektiv kortlægning af råstofforekomster

Adgang til råstoffer som sand og grus er vital i et moderne samfund bl.a. i forbindelse med større anlægsprojekter. Råstoffer udvindes fra undergrunden, og rentabiliteten af en forekomst afhænger af flere faktorer, herunder selve forekomstens størrelse, og hvor dybt den forekommer. Denne viden opnås typisk på baggrund af boringer, men nye geofysiske metoder effektiviserer kortlægningen …

Effektiv kortlægning af råstofforekomster Læs mere »

Kan styret dræning reducere kvælstofudledningen?

Der har gennem mange år været arbejdet med at udvikle og dokumentere nye virkemidler til at reducere udledningen af kvælstof til det marine vandmiljø. Formålet har været at få en bredere vifte af virkemidler med henblik på at gøre kvælstofindsatsen mere omkostningseffektiv. Et af de nye virkemidler, der har været arbejdet med, er styret dræning …

Kan styret dræning reducere kvælstofudledningen? Læs mere »

Vådområder virker

Hidtil er effekter af restaurerede vådområder for kvælstof og fosfor belyst ved effektvurderinger i selve vådområdet i form af massebalancestudier eller eksperimentelle målinger. Som noget nyt kan vi nu påvise effekten ud fra overvågningsdata på oplandsskala med Odense Å-oplandet som eksempel. Her er der nemlig restaureret 860 ha vådområder i perioden 2001 til 2011, eller …

Vådområder virker Læs mere »