2016

Midlertidig vandstandssænkning i Skærsø?

Midlertidig vandstandssænkning er ikke almindeligt benyttet til sørestaurering, hvilket betyder, at der ikke findes megen viden inden for dette område. Det forventes, at et sådant indgreb kan øge udbredelsen af grundskudsplanter samt sedimentets fosforbinding og desuden stabilisere sedimentet i Skærsø, men spørgsmålet er, om det fører til frigivelse af fosfor fra sedimentet, når vandstanden igen

Midlertidig vandstandssænkning i Skærsø? Read More »

Rekonstruktion af planters udviklingshistorie – benspænd forvandledes til frugtbart forskningsemne

Sædvanligvis planlægges forskningsprojekter ned i mindste detalje. Hypoteser udstikkes på forhånd, så man næsten frygter, at det gør blind, så der ikke bliver plads til uventede opdagelser undervejs. Men sommeren 1989 i Spanien måtte al forhåndsplanlægning skrinlægges, fordi det aftalte udstyr pludselig manglede. I stedet måtte vi nøjes med at bruge hovedet, øjnene, et målebånd,

Rekonstruktion af planters udviklingshistorie – benspænd forvandledes til frugtbart forskningsemne Read More »

Stofbelastninger fra overløbsbygværker

Overløb fra fælleskloakerede byområder udgør en væsentlig andel af den samlede udledning af næringssalte og organisk stof til vandmiljøet. Implementeringen af Vandrammedirektivet i den danske lovgivning har imidlertid sat fokus på en række andre forurenende stoffer, for hvilke vi har mere sparsom viden om generelle koncentrationsniveauer i regn- og spildevand. Det drejer sig om forskellige

Stofbelastninger fra overløbsbygværker Read More »

Gyldensteen Strand – fra agerland til kystlagune

Det var en stor begivenhed, da Aage V. Jensens Naturfond i 2014 åbnede digerne mod havet ved Gyldensteen inddæmmede strand på Nordfyn, og havvand oversvømmede 214 ha landbrugsjord. Biologerne fra Syddansk Universitet har de seneste knap to år med stor spænding fulgte livet i den nye kystlagune. Bundlevende alger og dyr ankom hurtigt til det

Gyldensteen Strand – fra agerland til kystlagune Read More »

Droner – et nyt værdifuldt værktøj til kystnær overvågning

Overvågning af fjorde er tidskrævende og miljødata indhentes oftest med lav tidslig og rumlig opløselighed. Ved hjælp af droner kan store mængder arealbaseret og geofastsat information om miljøtilstanden i kystnære områder indsamles på kort tid, hvilket muliggør præcise og avancerede økosystemsanalyser. I denne artikel beskriver vi droners anvendelighed i forbindelse med vurderinger af diverse stressfaktorer

Droner – et nyt værdifuldt værktøj til kystnær overvågning Read More »