Stofbelastninger fra overløbsbygværker

Overløb fra fælleskloakerede byområder udgør en væsentlig andel af den samlede udledning af næringssalte og organisk stof til vandmiljøet. Implementeringen af Vandrammedirektivet i den danske lovgivning har imidlertid sat fokus på en række andre forurenende stoffer, for hvilke vi har mere sparsom viden om generelle koncentrationsniveauer i regn- og spildevand. Det drejer sig om forskellige organiske mikroforureninger og tungmetaller. Den nyeste viden omkring forureningstilstanden i vores vandområder peger endvidere på, at forurening med mikroplast fra byens spildevandssystemer bør undersøges nærmere.

Forfattere: Asbjørn Haaning Nielsen & Jes Vollertsen

LinkedIn