Stofbelastninger fra overløbsbygværker

Overløb fra fælleskloakerede byområder udgør en væsentlig andel af den samlede udledning af næringssalte og organisk stof til vandmiljøet. Implementeringen af Vandrammedirektivet i den danske lovgivning har imidlertid sat fokus på en række andre forurenende stoffer, for hvilke vi har mere sparsom viden om generelle koncentrationsniveauer i regn- og spildevand. Det drejer sig om forskellige […]

Stofbelastninger fra overløbsbygværker Read More »