Jørgen E. Olesen

Hvordan nås klimamålet samtidig med andre bæredygtighedsmål?

Menneskets aktiviteter fylder stadigt mere for jordkloden, og landbrugs- og fødevareproduktionen belaster arealanvendelse, klima, miljø og biodiversitet. Udfordringerne er således mangefold, og handler ikke kun om klima, men også om hvordan verdens befolkning kan sikres nærende kost med mindre arealforbrug og lavere miljøbelastning. Forfattere: Jørgen E. Olesen

Hvordan nås klimamålet samtidig med andre bæredygtighedsmål? Read More »

Ændringer i dansk landbrugsjordskulstofindhold

Kulstoffets kredsløb, især CO2, spiller en stor rolle for klimaforandringer. Landbruget er en stor spiller når det kommer udledninger af klimagasser, og selv små ændringer i jordens kulstofpulje kan påvirke balancen i klimapåvirkningen. Men både de bagvedliggende mekanismer og metoderne til at opgøre størrelsen og ændringerne i jordens kulstofpulje er komplekse. Forfattere: Laura Sofie Harbo,

Ændringer i dansk landbrugsjordskulstofindhold Read More »

Klimaændringers betydning for europæisk landbrug

For tredive år siden var klimaændringer stort set usynligt i den offentlige debat. Men forskningen var opmærksom på problemstillingen, og et internationalt og europæisk forskningssamarbejde har givet stor viden om konsekvenserne af klimaændringer for fødevareproduktion. Samtidig er der stigende fokus på hvordan landbruget kan producere klimavenligt. Forfattere: Jørgen E. Olesen

Klimaændringers betydning for europæisk landbrug Read More »

Usikkerhed i kvælstofretention udnyttes

Målrettede tiltag til reduktion i N-udledning baseres på kort over grundvands N-retention, som er behæftet med usikkerhed. Viden om størrelsen af usikkerheden og den rumlige variation i usikkerheden kan udnyttes til at forbedre målretningen. Der kan opnås en større effektivitet i målretningen, hvis viden om usikkerheden udnyttes til at identificere områder med stor sikkerhed for

Usikkerhed i kvælstofretention udnyttes Read More »

Udfordringer og løsninger for dansk landbrug i en global sammenhæng

Dansk landbrug har over de seneste hundrede år udviklet sig til at blive et af verdens mest intensive og produktive. Dette har resulteret i en omfattende og detaljeret regulering af landbrugets miljøpåvirkning med negative følger for erhvervets indtjening. Den fortsatte stigning i efterspørgslen efter fødevarer af høj kvalitet på det globale marked giver gode afsætningsmuligheder,

Udfordringer og løsninger for dansk landbrug i en global sammenhæng Read More »

Scenarier for fremtidens arealanvendelse i Danmark

Landskabet har mange funktioner, hvoraf nogle vedrører produktion især i forhold til landbrug og andre vedrører andre tjenester, som økosystemerne kan levere. Den fremtidige arealanvendelse vil kunne lægge vægt på forskellige aspekter. I CRES er der udviklet fire forskellige scenarier for fremtidig arealanvendelse, og disse er eksemplificeret ved et opland opstrøms Kratholm i Odense Å.

Scenarier for fremtidens arealanvendelse i Danmark Read More »

Brugerbehov og forskningsfokus

Der er et stort behov for tættere samarbejde mellem forskere, brugere og interessenter omkring klimatilpasningen i Danmark. CRES’ vision er at styrke samarbejdet og gennem en tæt dialog være med til at rette forskningsfokus mod brugernes behov. Forfattere: Martin Drews, Flemming Gertz, Torben Weiss Garne, Niels Philip Jensen, Carsten Jespersen, Gert Laursen, Jørgen E. Olesen

Brugerbehov og forskningsfokus Read More »

Nordisk landbrug i en meget varmere verden

Klimaændringerne forventes i stort omfang at ændre betingelserne for naturressourcer og dermed for landbrug i Norden. Klimaændringerne skaber både nye risici og muligheder for nye produktionssystemer. I modsætning til andre steder på jordkloden vil selv kraftige klimaændringer kunne øge landbrugets produktionspotentiale i Norden. Forfattere: Jørgen E. Olesen, John R. Porter, Manuel Montesino San Martin, Mohamed

Nordisk landbrug i en meget varmere verden Read More »

Effekter af et 6 graders varmere klima på danske søers tilstand

Søernes økosystemer er følsomme overfor ændringer i klimaforhold, og forøget temperatur resulterer generelt i forringelse af tilstanden (eutrofiering). Med udgangspunkt i et opvarmningsscenarie, hvor klimamodel-beregninger angiver at temperaturen stiger 6 °C i Danmark, har vi analyseret effekterne på økosystemerne i danske søer. Forfattere: Dennis Trolle, Anders Nielsen, Jonas Rolighed, Hans Thodsen, Hans E. Andersen, Ida

Effekter af et 6 graders varmere klima på danske søers tilstand Read More »