Jesper Bak

Overimplementerer Danmark Göteborg protokollen?

Grænseoverskridende luftforurening har i Europa siden indgåelse af ’Helsingfors protokollen’ i 1985 og senere ’Göteborg protokollen’ i 1999 været reguleret af bindende internationale aftaler. Ved den seneste revision af ’Göteborg protokollen’ i 2012 blev der fra især landbrugets side sat spørgsmålstegn ved, om aftalen var god for Danmark og forenelig med den ønskede udvikling for […]

Overimplementerer Danmark Göteborg protokollen? Read More »

Ønsketænkning i ammoniakreguleringen

Omlægningen og forsimplingen af husdyrgodkendelserne i 2009 byggede bl.a. på et håb om, at de gennem-førte tiltag ville være tilstrækkelige til at sikre naturen mod effekter af ammoniak. Håbet er også lagt til grund for Natura 2000-planerne. Nye emissionsfremskrivninger viser, at ammoniakemissionerne ikke falder som forventet, og at Danmark formentlig ikke når de internationalt fastsatte

Ønsketænkning i ammoniakreguleringen Read More »

Naturtilstand, bevaringsstatus og naturovervågning

Vi har foretaget en faglig evaluering af det danske indeks til naturtilstandsvurdering. Konstruktionen af indekset gennemgås kritisk, og med inddragelse af konkrete eksempler fra danske naturtyper vises, at man kan opnå en væsentlig bedre vurdering af såvel naturtilstand som bevaringsstatus ved at anvende en alternativ multi-kriterie vurdering, der er mere transparent og bedre kan inddrage

Naturtilstand, bevaringsstatus og naturovervågning Read More »

Effekten af 1 kg N

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev der indført lovpligtig miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrbrug som afløste VVMscreeninger og VVM-vurderinger. Det nye godkendelsessystem bygger på lovfastsatte krav til ammoniakafsætningen fra husdyrbruget på nærliggende naturområder baseret på en grænse på 1 kg N. Ændringen har medført en væsentlig forenklet sagsvurdering, men det er et spørgsmål, om

Effekten af 1 kg N Read More »

Kvælstof forandrer og forarmer naturen – Tålegrænser for biodiversitet

Nye beregninger viser, at den atmosfæriske belastning med kvælstof har medført en væsentlig ændring af naturens egnethed som levested for en række arter. Kvælstofbelastningen udgør en væsentlig trussel mod naturens tilstand og mod beskyttelsen af biodiversiteten. Tålegrænser baseret på bevarelse af biodiversitet er forholdsvis lave, og understreger behovet for yderligere emissionsreduktioner og en målrettet indsats

Kvælstof forandrer og forarmer naturen – Tålegrænser for biodiversitet Read More »