Nr. 2

Find beskyttet vandbille med e-DNA

To vandbillearter i Danmark er beskyttet af Habitatdirektivet. Vandbillerne er meget vanskelige at finde og artsbestemme, selv for de dygtigste biologer. Myndighederne skal vide, hvor billerne findes for at kunne sikre den beskyttelse, der kræves i Habitatdirektivet. DNAteknikker kan hjælpe med at finde både vandbiller og andre vandlevende dyrearter. Måske kan DNA-teknologien også bruges til

Find beskyttet vandbille med e-DNA Read More »

Nye danske søer – design af optimal miljøtilstand og biodiversitet

Danmark er internationalt førende ved at have skabt omkring 50 nye søer større end 10 ha. Med få undtagelser kender vi imidlertid ikke deres naturkvalitet. Med optimalt fysisk design og forvaltning kan nye søer sikre overlevelse af kritisk truede eller sjældne arter. Derfor har ferskvandsbiologer fra KU, AU, og SDU indledt et 3-årigt forskningsprojekt med

Nye danske søer – design af optimal miljøtilstand og biodiversitet Read More »

Manningtallet for vandløb – en uudtømmelig kilde til diskussion

I 2000 lovede Europas lande hinanden via Vandrammedirektivets snørklede paragrafer at vandområder og dermed vandløb i fremtiden skulle have en god økologisk kvalitet. Når dette løfte bringer noget så nørdet som hydraulikfagets Manningtal i fokus, er årsagen, at god økologisk vandløbskvalitet kun opnås, hvis Manningtallet er lavt svarende til at oprensning og grødeskæring mv. holdes

Manningtallet for vandløb – en uudtømmelig kilde til diskussion Read More »

Real-tids varsling af grundvand og afstrømning ved motorvejen i Silkeborg

Prognoser for grundvandsstand og afstrømning kan bidrage til at mindske effekter af kommende oversvømmelser og kan derfor i nogle situationer med fordel anvendes som en klimatilpasningsstrategi som alternativ eller supplement til de traditionelle infrastruktur baserede løsninger. Denne artikel beskriver afprøvning af nye generelt anvendelige prognoseværktøjer på et case i Silkeborg Forfattere: Jens Christian Refsgaard, Øyvind

Real-tids varsling af grundvand og afstrømning ved motorvejen i Silkeborg Read More »

Forudsigelse af nedbør til hydrologiske prognoser

Forudsigelse af vand i og på jordoverfladen er kommet i særligt fokus inden for de seneste år. Vi omtaler i det følgende resultater fra et dansk forskningsprojekt HydroCast, der fremadrettet giver mulighed for bedre korttidsprognoser for kraftig nedbør i Danmark Forfattere: Bent Hansen Sass, Claus Petersen, Rashpal Gill, Thomas Bøvith, David Getreuer Jensen & Michael

Forudsigelse af nedbør til hydrologiske prognoser Read More »